• WHY SWISS Bürgenstock 10 วัน พักรีสอร์ท แช่น้ำแร่ ชมวิว

  • รหัสทัวร์ : WE-EU08C-EX
  • ราคาเริ่มต้น : 189,900 บาท
  • สถานที่สำคัญ :
  • กำหนดการเดินทาง :
    11-20 พ.ค. 63

WHY SWISS Bürgenstock 10 วัน พักรีสอร์ท แช่น้ำแร่ ชมวิว


ท่องเที่ยวสไตล์ PERFECT PLAN VACATION

จัดทัวร์เอง ออกบบเส้นทางเอง ไม่ส่งต่อ
ทัวร์กรุ๊ปเล็ก รับเพียง 20 ท่าน/กรุ๊ป เท่านั้น!
คอนเฟิร์มกรุ๊ปที่ 10 ท่าน ไม่เก็บเงินเพิ่ม! 
ช้รถบัส 49 ที่นั่ง สะดวกสบาย ไม่อึดอัด  
โปรแกรมไม่อัดแน่น เก็บเมืองสวยครบ ไม่ชะโงก!
บินตรง ถึงเร็วกว่า ไม่เสียเวลา ไม่เหนื่อย
โรงแรม 4-5ดาว เน้นทำเลในเมือง สะดวกสบาย
อาหารครบทุกมื้อ ไม่มีปล่อยอิสระ  
เมนูอาหารเน้นพื้นเมืองเป็นหลัก แทรกเอเชีย ไทย ตามความเหมาะสมของเส้นทาง
ราคาตามคุณภาพ รวมทุกอย่างแล้ว (visa+ทิปไกด์+ทิปคนขับรถ) ไม่เก็บยิบย่อย
พิเศษ! 1  เลี้ยงดริ้งค์ ท่านละ 1 ดริ้งค์ มื้อเย็นทุกวัน (soft drink, wine, beer)
พิเศษ! 2  แจกน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
พิเศษ! 3  แจก Adapter ท่านละ 1 ตัว 
พิเศษ! 4  แจกซิมยุโรป เล่นเนตไม่จำกัด 5G 

ไฮไลท์เส้นทางทัวร์

ทริปพิเศษ พาท่านพัก 1 คืน ณ Bürgenstock Hotel & Resort ระดับ 5 ดาว พร้อมแช่น้ำแร่ ชมวิวหลักล้าน สวยและฟินสุดๆ
ขึ้นพิชิต 3 ดาวเด่นแห่งขุนเขา แมทเธอร์ฮอร์น (นั่งกระเช้าขึ้น) + กลาเซียร์ 3000 + สแตนเซอร์ฮอร์น (กระเช้า 2 ชั้นเปิดประทุน)
เพิ่มล่องเรือ ทะเลสาบธูน ทะเลสาบแสนสวยที่คนมักจะมองข้าม เดินเที่ยวเมือง สเปียส์ เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบ บรรยากาศดีมาก 
นั่งรถไฟชมวิว 2 ขบวนที่สวยที่สุด Glacier Express + Goldenpass  2 เส้นทางที่วิวสวยและนั่งไม่นานจนน่าเบื่อ
อีกหลายเมืองสวยในเส้นทางอย่าง มองเทรอซ์, เซอร์แมท, กีซตาด์ก, ชาฟฮาวเซ่น, ชไตน์ อัม ไรน์, อินเทอลาเค่น 
เมนู เน้นอาหารพื้นเมือง + สวิสฟองดู สลับกับ อาหารไทย / เดินทางช่วงอากาศกำลังดี เย็นสบาย ไม่ร้อน

จันทร์ 11 พ.ค. 63
สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
    21.00 น.   คณะพร้อมกันที่ สนามบิน สุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้า หมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์ D  สายการบินไทย สังเกตุป้ายบริษัท PERFECT PLAN VACATION พบเจ้าหน้าที่ คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง


อังคาร 12 พ.ค. 63
ซูริค • ชาฟฮาวเซ่น • หมู่บ้านชไตน์ อัม ไรน์ • ลูเซิร์น • สะพานไม้ • อนุสาวรีย์สิงโต
   01.05 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970  
   07.50 น.  เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  
นำท่านเดินทางสู่เมือง ชาฟฮาวเซ่น Schaffhausen (ระยะทาง 36 กม./ 40 นาที) เมืองหลวงของแคนตอน (แคว้น) ชาฟฮาวเซ่นชื่อเดียวกับชื่อเมือง
นำท่าน เดินชมตัวเมืองเก่าแสนสวย โดยเอกลักษณ์ของเมืองเก่าชาฟฮาวเซ่นจะอยู่ที่บ้านเรือนที่มีการวาดภาพลงไปบนผนังอย่างสวยงาม ตัวอาคารจะมีการสร้างระเบียงเล็กๆ ยื่นออกมาอย่างสวยงาม นอกจากนั้นยังมีน้ำพุที่มมีรูปปั้นสีสันสดใสกระจายอยู่ทั่วบริเวณเมืองเก่า หากมีเวลา นำท่านเดินขึ้นสู่จุดชมวิว หอคอยมูนอท Munot หอคอยโบราณที่อยู่บนชัยภูมิสูง ด้านบนติดกับหอคอยจะ   เป็นลานโล่งซึ่งท่านสามารถบันทึกภาพเมืองสวยแห่งนี้ได้แบบพาโนราม่า
นำคณะออกเดินทางเข้าสู่ ชไตน์ อัม ไรน์ Stein am Rhein (ระยะทาง 19 กม./ 25 นาที) เมืองโบราณเล็กๆ ที่ยังคงสภาพความสวยไว้ได้อย่างดีที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บนทะเลสาบอุงเตอร์ซีและแม่น้ำไรน์ เอกลักษณ์ยิ่งของเมืองนี้คือ ภาพวาดแบบเฟรสโก้ บนฝาผนังของแต่ละบ้าน สะท้อนถึงเรื่องราวความเป็นมาในอดีตได้อย่างดีเยี่ยม และกลายเป็นเอกลักษณ์ของเมืองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือน มีเวลาอิสระให้ท่านได้เดินเล่นสัมผัสบรรยากาศของเมืองน่ารักแห่งนี้อย่างเต็มอิ่ม
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่เมือง ลูเซิร์น Luzern (ระยะทาง 114 ก.ม. / 1.20 ชม.) ซึ่งเป็นอดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ นำคณะไป ถ่ายรูป อนุสาวรีย์สิงโตร้องไห้ อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯ ผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส นำท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม สะพานไม้คาเปล ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้าม แม่น้ำรุซซ์ Reuss ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ สะพานแห่งนี้เคย ถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพ ใกล้เคียงของเดิม จากนั้น อิสระตามอัธยาศัย กับการเที่ยวชมบรรยากาศของจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์”
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
    ที่พัก  Astoria Lucerne  หรือเทียบเท่า  ** คืนนี้รบกวนท่านจัดกระเป๋าใบเล็กสำหรับไปพักค้างคืนในหมู่บ้านเซอร์แมท 1 คืน เพื่อความสะดวกในการขนย้าย ส่วนกระเป๋าใบใหญ่จะเก็บไว้ใต้ที่เก็บสัมภารของรถบัสของคณะ **


พุธ 13 พ.ค. 63
อันเดอร์แมท • รถไฟกลาเซียร์เอ็กเพรส • เซอร์แมท (หมู่บ้านปลอดมลพิษ)
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อันเดอร์แมท Andermatt (ระยะทาง 53 กม./ 1 ชม.) เมืองเล็กภายใต้เทือกเขาแอลป์อันแสนงดงามและยังเป็นชุมทางรถไฟเส้นที่สวยงามที่สุดเส้นหนึ่งในสวิส คือ รถไฟกราเซียร์ เอ็กซ์เพรส
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำคณะสัมผัสประสบการณ์กับการ นั่งรถไฟ กลาเซียร์เอ็กซเพรส Glacier Express (เส้นทางสวยที่สุด) ผ่านชม ภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งเจ้าของเส้นทาง Furka-Oberralp-Bahn ที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์ 
จนกระทั่งรถไฟเดินทางเข้าสู่เมือง เซอร์แมท Zermatt เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1 ,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊ส และน้ำมันเข้ามานอกจากรถไฟฟ้าและรถม้าที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งท่านจะประทับใจในการเดินทางมา
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก Hotel Alex Zermatt  หรือเทียบเท่า


พฤหัสฯ 14 พ.ค. 63
ขึ้น Cable Car สู่ ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น • ทาซ • ปราสาทชิลยอง • มองเทรอซ์
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านขึ้น Cable Car สู่ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ที่เรียกว่า Matterhorn glacier Paradise ซึ่งเป็นCable Car ที่มีความสูง 3,883 เมตร เพื่อชมวิวสวยของภูเขาที่มีรูปทรงงดงามที่สุดในสวิสด้วยความสูงของยอดแมทเทอร์ฮอร์น ถึง 4,478 เมตร มีเวลาอิสระให้ท่านได้เล่นหิมะจนพอใจ หรือเข้าชมถ้ำน้ำแข็ง หรือขึ้นลิฟท์ไปชมวิวบนยอดเขา (เด็กต่ำกว่า 3 ขวบไม่อนุญาตให้ขึ้น)
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่าน ลงจากยอดเขา แล้วออกเดินทางสู่เมือง ทาซ TASCH  โดยรถไฟ (ระยะทางประมาณ 12 นาที) นำท่านเดินทางสู่เมือง มองเทรอซ์ MONTREUX (ระยะทาง 139 กม./ 2 ชม.) เมืองพักผ่อน  ตากอากาศที่ชื่อเสียงทั้งในฤดูร้อนและหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุก  แห่งริเวียร่าสวิสฯ” นำท่าน แวะถ่ายภาพที่ระลึกบริเวณด้านหน้า ปราสาทชิลลอง Chillon Castle ซึ่งสร้างขึ้นโดยบัญชาของท่านเคาท์ ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือที่รู้จักกันแพร่หลายในสมญานามที่รู้จักกันแพร่หลายในสมญานาม “ชาร์ลมาญน้อย” ในครึ่งหลังศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประทับโปรดปรานของเคาน์และดยุคแห่งซาวอย
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก Eden Palace Au Lac  หรือเทียบเท่า


ศุกร์ 15 พ.ค. 63
โกล เดอ ปิยง • ขึ้นกลาเซียร์ 3000 • กืซตาด์ก • อินเทอลาเค่น (พัก 2 คืน)
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมือง โกล เดอ ปิยง Col De Pillon (ระยะทาง 71 ก.ม. / 1 ชม.) เมืองที่ตั้งของสถานีกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุผู้โดยสารได้ถึง 125 คน นำท่าน ขึ้นกระเช้ายักษ์ สู่ เขากลาเซียร์ 3000 Glacier 3000
นำท่าน เดินข้าม The Peak Walk by Tissot”  สะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร ข้ามหน้าผาที่ระดับความสูง 3,000 เมตร ท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกว้างไกลสุดสายตา
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
นำท่านสู่เมือง กืซตาด์ก GSTAAD (ระยะทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองสกีรีสอร์ทราคาแพงอันดับต้นๆ ของยุโรป นำท่าน ชมเมืองตากอากาศไฮโซแห่งนี้มีบ้านตากอากาศของคนดัง อาทิ จูลี่ แอนดรูส์ (เดอะซาวด์ออฟมิวสิค), อลิซาเบ็ต เทย์เลอร์ และเคยต้อนรับคนดังพร้อมทั้งเหล่าเซเล็บของโลกอาทิ ไมเคิล แจ็กสัน, เจ้าฟ้าชายชาลส์ เจ้าหญิงไดอาน่า, ปารีส ฮิลตัน ท่านอาจจะได้พบกับคนดังๆได้ที่นี่ 
จากนั้นแล้วนำท่านสู่เมือง อินเทอลาเค่น Interlaken (ระยะทาง 18 ก.ม./ 30 นาที) เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่ง คือ  Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง ซึ่งจะเห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ, นาฬิกาดอกไม้ , สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือสวิสฯ แบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยัง ใช้เป็นฉากในละครไทยเรื่อง “ลิขิตรัก” 
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก  Hotel Royel St.Georges หรือเทียบเท่า *** พัก 2 คืน สบายๆ ไม่ต้องย้ายโรงแรม ***


เสาร์ 16 พ.ค. 63
สะพาน Sigriswil • ล่องเรือทะเลสาบธูน • สเปียร์ • แคนเดอร์สเทก • ทะเลสาบโอเอชชิเน่น • ทะเลสาบบลาวซี • อินเทอลาเค่น 
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สะพานแขวน Panorama bridge Sigriswil (ระยะทาง 19 ก.ม./ 30 นาที) เป็นสะพานแขวนทางเท้ายาว 340 เมตร ที่ทอดตัวข้าม Gummi Gorge ซึ่งอยู่เบื้องล่างลงไป 180 เมตร และเชื่อมต่อสองหมู่บ้าน Aeschlen และ Sigriswil 
สะพานแห่งนี้ได้เป็นฉากในซีรีย์เกาหลีชื่อดัง Crash landing on you  มีเวลาให้ท่านได้บันทึกภาพแบบ 360 องศาตามอัธยาศัย
นำท่านออกเดินทางสู่เมือง ธูน Thun (ระยะทาง 11 ก.ม./ 20 นาที) ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ที่มีบรรยากาศ  อันสวยงามเป็นเมืองที่มีกลิ่นอายแบบสวิตเซอร์แลนด์อย่างแท้จริงบรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบสวิตฯ ตัดกับทะเลสาบธูนสีฟ้าใสดุจอัยมณี นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบธูน ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติทั้ง 2 ข้างริมทะเลสาบอันสวยงามแห่งนี้ 
เรือเทียบท่า ณ เมือง สเปียร์ Spiez เมืองเล็กๆ ของรัฐเบิร์นทางตอนกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อยู่ทางตอนใต้ของทะเลสาบทูน Thun
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Piz Gloria บนยอดเขาชิลธอร์น หมุนได้ 360 องศา
นำท่านเดินทางสู่เมือง แคนเดอร์สเทก Kandersteg (ระยะทาง 26 ก.ม./ 30 นาที) เมืองเล็กๆใจกลางหุบเขาเบิร์นเนอร์ โอเบอลันด์ นำท่านสู่ สถานีกระเช้า Gondelbahn Kandersteg Oeschinensee พาท่าน นั่งกระเช้า สู่ สถานี Oeschinen
หลังจากที่กระเช้าถึงที่สถานีปลายทาง ติดๆ กับสถานีแห่งนี้จะเป็นที่ตั้งของ เครื่องเล่น Rodelbahn หรือ “Alpine slide” เครื่องเล่นรางท่อแสนสนุก โดยเราจะนั่งที่ไม้กระดานเลื่อนมีคันโยกไว้สำหรับบังคับเบรค แล้วตัวไม้กระดานจะเลื่อนไปตามรางตามความเร็วที่เราบังคับจากคันโยก และด้วยที่ตัวรางตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาทำให้นอกจากจะสนุกสนานแล้ว เวลาที่เลื่อนไหลไปตามรางยังได้เห็นบรรยากาศของทิวเขาสวยงามของสวิสอีกด้วย ถือเป็นอีก 1 เครื่องเล่นยอดนิยมที่เปิดบริการเฉพาะช่วง พ.ค. – ต.ค ของทุกปี
©  แนะนำว่ายิ่งปล่อยให้กระดานไหลเร็วยิ่งสนุก แต่ต้องระวังคนข้างหน้า ดึงเบรคให้ทัน ไม่งั้นอาจชนท้าย
©  ไม่รวมค่าเครื่องเล่น ซึ่งท่านสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ก่อนเล่น โดยมีราคาผู้ใหญ่อยู่ที่ 1 รอบ 5 ฟรังค์ / 5 รอบ 20 ฟรังค์ / 10 รอบ 35 ฟรังค์ ส่วนราคาเด็ก (อายุ 6 -15 ปี) จะอยู่ที่ 1 รอบ 4 ฟรังค์ / 5 รอบ 15 ฟรังค์ และ 10 รอบ 25 ฟรังค์
©  เครื่องเล่นอาจมีปิดปรับปรุง หรือปิดในวันที่สภาพอากาศไม่ดี
สำหรับท่านที่ไม่ได้เล่นเครื่องเล่น Alpine slide ก็สามารถเดินเท้าสบายๆไปชมความงามของ ทะเลสาบโอเอชชิเน่น Oeschinensee ทะเลสาบที่มีขนาด 1.1 ตารางกิโลเมตร เป็นทะเลสาบบนภูเขาที่เก่าแก่และยังเป็นที่บรรจบของน้ำแข็งจากยอดเขา นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะกับผู้ที่รักธรรมชาติและนักเดินเขา โดยน้ำในทะเลสาบอุ่นขึ้น 20 องศาเซลเซียสในช่วงฤดูร้อน และใต้ทะเลสาบมีท่อน้ำเพื่อส่งต่อน้ำในทะเลสาบใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและน้ำประปาให้กับเมือง Kandersteg ซึ่งอยู่ห่างออกไป 4 ก.ม. เมื่อในปี 2007 ทะเลสาบโอชิเนน Oeschinen แห่งนี้ได้ถูกจัดขึ้นทะเบียนจากองค์กรยูเนสโก้เป็นมรดกโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขตจุงเฟราด้วย Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn UNESCO World ที่แห่งนี้ยังเต็มไปด้วยพันธุ์พืชมากมาย กล้วยไม้ และ Gentian Edelweiss เดินชมฝูงแกะ ฝูงวัวที่กำลังเล็มหญ้าสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว มีเวลาอิสระให้ท่านบันทึกภาพความประทับใจ โดยเราจะให้เวลาท่านเล่นเครื่องเล่น หรือ เดินไปทะเลสาบประมาณ 1 ชม. แล้วนัดเจอกันที่สถานีกระเช้า จากนั้นพาท่านนั่งกระเช้าลงสู่เบื้องล่าง  ** หมายเหตุ **  จากสถานีกระเช้าเดินต่อไปที่ทะเลสาบประมาณ 1.4 ก.ม. มีทางเดินโรยกรวดราบเรียบสบายๆ
จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบบลาวซี Blausee (ระยะทาง 8 ก.ม./ 15 นาที) ทะเลสาบน้ำใสสีเทอควอยซ์ จุดเด่นของทะเลสาบเล็กอันนี้คือความสวยใสถึงขนาดเห็นปลาเทราซ์ของบ่อน้ำแห่งนี้ ทางเอกชนได้เพาะพันธ์ปลาไว้และเปิดให้นักตกปลาได้เข้ามาตกได้ ท่านจะได้ชมกับความสวย ใส และสีสันแสนงามของทะเลสาบ 
จากนั้นแล้วนำท่านสู่เมือง อินเทอลาเค่น Interlaken (ระยะทาง 18 ก.ม./ 30 นาที) ก่อนมีเวลาให้ท่านได้ อิสระเลือกซื้อสินค้าสวิสฯ  อาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดัง, มีดพับ, ช็อคโกแลต, กระเป๋า, รองเท้า, แว่นตา นาฬิกาสวิส อาทิ ROLEX, PANERAI,  OMEGA, IWC, PATEK  PHILLIP เป็นต้น หากท่านไหนไม่เน้นช้อปปิ้ง ก็สามารถเดินเล่นชมบรรยากาศของเมืองอันแสนบริสุทธิ์ได้สบายๆ หรือจะเลือกนั่งรถม้าเที่ยวรอบเมืองเปลี่ยนบรรยากาศการชมเมืองไปอีกแบบ นำท่านสู่โรงแรมที่พัก (ระยะทาง 25 นาที)
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก  Hotel Royel St.Georges  หรือเทียบเท่า  ** กรุณาจัดเตรียมเสื้อผ้าและชุดว่ายน้ำแยกใส่กระเป๋าใบเล็ก สำหรับพักค้าง 1 คืนบนรีสอร์ท Bürgenstock **  


อาทิตย์ 17 พ.ค. 63
นั่งรถไฟ GOLDEN PASS • ซาเน่น • ลูเซิร์น • ล่องเรือเฟอร์รี่ + ขึ้นรถรางสู่ Bürgenstock Hotel
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่ สถานีรถไฟอินเทอลาเค่น Interlaken เพื่อนำท่าน นั่งขบวนรถไฟ สายที่เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมจากบรรดานั่งท่องเที่ยวทั่วทั้งมุมโลกที่สุด กับขบวนรถไฟสาย GOLDEN  PASS – PANORAMIC TRAIN ที่จะพาท่านลัดเลาะไปตามเส้นทางสายชมวิววทิวทัศน์ที่ได้ชื่อว่าโรแมนติกมากๆ สายหนึ่งของการท่องเที่ยวด้วยรถไฟ ผ่านหุบเขา และชนบทแสนสวยของสวิส จนกระทั่งรถไฟเทียบชานชะลา ณ เมือง ซาเน่น Sarnen จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมือง ท่าเรือลูเซิร์น (ระยะทาง 20 ก.ม./ 20 นาที)
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนำท่าน ล่องเรือเฟอรี่สุดหรู ของเครือรีสอร์ท Bürgenstock Hotel & Resort ที่จะพาท่านล่องผ่านบรรยากาศสวยของทะเลสาบลูเซิร์น ที่มีทั้งบ้านเรือนที่ปลูกเรียงรายริมชายฝั่ง, ชาวบ้านที่จะพาลูกเด็กเล็กแดงออกมาล่องเรือนอนอาบแดด และธรรมชาติของทะเลสาบที่รายล้อมด้วยขุนเขาสูง ท่านสามารถขึ้นไปสูดอากาศบริสุทธิ์ได้บนดาดฟ้าเรือ
จากนั้นเรือจะเข้าเทียบท่าที่ Kehrsiten-Bürgenstock นำท่านลงจากเรือ เพื่อเปลี่ยนขึ้น รถราง Furnicular ที่จะพาท่านขึ้นสู่ ขุนเขาอาณาจักรแห่งรีสอร์ท Bürgenstock  รถรางจะค่อยๆ เลื่อนตัวขึ้นสู่ยอดเขา ท่านจะได้เห็นวิวอันงดงามของทะเลสาบเบื้องล่างและเมืองลูเซิร์น
จนกระทั่งรถรางเทียบที่ สถานีเบอร์เก้นสต๊อค แล้วนำท่านเข้า เช็คอิน ณ โรงแรม Bürgenstock Hotel เพื่อให้ท่านเก็บสัมภาระ และให้ท่านได้ผ่อนคลายไปกับโรงแรมสุดหรูแห่งนี้ โดยท่านสามารถอิสระเที่ยวชมโรงแรมและบรรยากาศโดยรอบตามรายละเอียดดังนี้
 สถานที่เดินเล่นชมวิวรอบรีสอร์ท ต้องขอบอกเลยว่ามีที่ถ่ายรูปสวยๆเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็น ลานชมวิวของตัวรีสอร์ทที่สามารถมองเห็นวิวของทะเลสาบเบื้องล่าง รายล้อมไปด้วยขุนเขาอย่างงดงาม และในวันที่อากาศดีสามารถมองเห็นเมืองลูเซิร์นได้อย่างชัดเจน นอกจากนั้นด้านหลังและรอบรีสอร์ทยังมีทางเดินชมดอกไม้ ทุ่งหญ้า ป่าเขาและธรรมชาติสวยๆได้อีกด้ว
 SPA และ Outdoor Pool นี่คือไฮไลท์ของรีสอร์ท Bürgenstock ที่กำลังมาแรงในหมู่นักท่องเที่ยว แบ๊คเพ็คเกอร์, บล๊อคเกอร์ หรือยูทูบเบอร์อย่างมาก นั่นก็คือการได้ใส่บิกินี่หรือชุดว่ายน้ำสวยๆหล่อๆ ย่างเท้าก้าวลงสระว่ายน้ำ แล้วค่อยเดินผ่านน้ำทะลุไปบริเวณสระด้านนอกที่จะสามารถชมวิวของทะเลสาบ “เววาลด์สตัทเตอร์” ขุนเขาที่รายล้อมและเมืองลูเซิร์นได้อย่างงดงาม “ฟินนาเล่”  ที่สุด การจะใช้บริการ Outdoor pool จะอยู่ในส่วน Spa ซึ่งค่าห้องรวม Spa access เรียบร้อยแล้ว ** หากไม่รวมก็มาเสียค่าใช้จ่าย ณ เคาเตอร์ของห้องสปาได้เลย ซึ่งมีหลายๆราคาแล้วแต่แพ็คเกจสปาครับ แต่ถ้าเฉพาะ Pool spa access ก็ 100 CHF หรือประมาณ 3,200 บาท ** สำหรับวิธีการเข้าสระน้ำ เวลาเข้า ข้อจำกัดต่างๆนั้น ทางหัวหน้าทัวร์ของเราพร้อมที่จะให้ข้อมูล ณ วันนั้น
 ร้านอาหารและบาร์ ต้องขอบอกว่าในเบอร์เก้นสต๊อกรีสอร์ทถือเป็นศูนย์รวมของร้านอาหารและบาร์ชั้นนำของสวิสเลยก็ว่าได้ เพราะแต่ละร้านแต่ละบาร์ของที่นี่นั้นล้วนมีเอกลักษณ์และวิวอันสุดยอดเป็นจุดเด่น มีตั้งแต่ร้านที่เป็น Fine Dinning บรรยากาศสุดหรูระดับมิชลินสตาร์อย่าง  RitzCoffier, Verbena และ The Oak Grill หรือจะเป็นร้านสไตล์ตะวันออกกลาง SHARQ ที่เสิร์ฟอาหารเน้นเครื่องเทศและมีบริการชาหอมพร้อมนั่งสูบบารากู่ชมวิวทะเลสาบแสนสวย นอกจากนั้นยังมีร้านอาหารเอเชียอย่าง SPICE ที่มีเมนูสไตล์เอเชียน-ฟิวชั่นหลากหลายประเทศ(รวมถึงเมนูไทย) ให้ลิ้มลอง สำหรับส่วนของบาร์นั่งชิลๆสำหรับท่านที่ไม่อยากอาหารหนัก ก็มีบาร์ให้ท่านได้นั่งดื่มด่ำไปกับบรรยากาศได้ อาทิ Lake View Bar ตรงโซนของ Lobby โรงแรม , Salon 1903 เลาจ์ของตึกพาเลซก็บรรยากาศสวย และบาร์ของร้าน SPICE โซน outdoor ซึ่งมีบรรยากาศน่านั่งรับลมชมวิว
 ช้อปปิ้ง  มีร้านบูติคสุดหรูอย่างร้านนาฬิกา, ร้านเสื้อผ้า, ร้านเครื่องประทินผิว รวมถึงร้านขาย ของที่ระลึกของเครือรีสอร์ทเอง
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก  Bürgenstock Hotel  หรือเทียบเท่า


จันทร์ 18 พ.ค. 63
สแตนส์ • ขึ้นรถราง + ขึ้นกระเช้า Cabbrio • ซูริค • ถนนบานโฮฟซตราสเซอ
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมือง สแตนส์ Stans (ระยะทาง 49 กม./ 50 นาที) เมืองเล็กๆ อันแสนสงบ อยู่ติดกับทะเลสาบลูเซิร์น ก่อนนำท่านสู่ สถานี Stansbahn เพื่อ นั่งรถราง Funicular พาไปยังสถานีกลางยอดเขา 
แล้วนำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับการขึ้น กระเช้าไฟฟ้ามีหลังคาเปิด Cabbrio Car สู่ ยอดเขา Stansernhorn ที่ความสูง 1,850 เมตร ให้ท่านได้สัมผัสการนั่งกระเช้าแบบ 2 ชั้น ซึ่งชั้นบนเป็นหลังคาเปิดแห่งแรกของโลก ท่านจะมองเห็นวิวอันงดงามของทะเลสาบลูเซิร์นและได้หลากหลายอารมณ์เวลาท่านอยู่บนกระเช้าอันนี้ จะเลือกสัมผัสอากาศแบบ Open Air บนชั้น 2 หรือจะมองลอดผ่านกระจกที่ชั้น 1 ก็สวยงามยิ่งนัก 
กระเช้าส่งท่านถึงยอดเขา มีเวลาอิสระให้ท่านได้เดินชม และบันทึกภาพบนยอดเขาตามอัธยาศัย
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
าจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมือง ซูริค Zurich (ระยะทาง 65 กม./ 1 ชม.) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของสวิส เป็นศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำที่ใหญ่ที่สุด และเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลิมแม็ทนำท่าน บันทึกภาพ โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์ โบสถ์แห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่นาฬิกาของหอคอยโบสถ์ซึ่งเป็นนาฬิกาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดกว่าโบสถ์อื่นๆ ในยุโรป นำท่าน แวะถ่ายรูป โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์  Fraumunster Abbey โบสถ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองซูริค สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นสำนักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก  Swissotel Zurich  หรือเทียบเท่า


อังคาร 19 พ.ค. 63
สนามบินซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
     09.00 น.  เดินทางสู่ สนามบิน ซูริค  พร้อมมีเวลาให้ท่านกระทำภาษีคืน TAX REFUND
     13.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 971


พุธ 20 พ.ค. 63
สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
     05.30 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ

สำหรับท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบ ทัวร์กรุ๊ปเล็ก l จัดทัวร์เอง ไม่ส่งต่อ l บินตรง ถึงปลายทางเร็วกว่า ไม่เสียเวลา l โรงแรม 4* เน้นทำเลในตัวเมือง สะดวกสบาย l ใช้รถคันใหญ่ 49 ที่นั่ง l อาหารจัดเต็ม เน้นเมนูพื้นเมือง เอเชีย อาหารไทย l ราคาทัวร์สมเหตุสมผล รวมทุกอย่าง เน้นคุณภาพ ไม่เน้นทัวร์ราคาถูก

PERFECT PLAN VACATION เปิดให้จองที่นั่งแล้ว รับจำกัดเพียง 20 ท่าน/กรุ๊ป เท่านั้น! คอนเฟิร์มกรุ๊ปที่ 10 ท่าน ไม่เก็บเงินเพิ่ม! ไม่ลด service! ให้ท่านเดินทางด้วยความสะดวกสบาย ไม่วุ่นวาย ไม่อึดอัด โปรแกรมทัวร์ไม่เร่งรีบ ไม่ชะโงก การันตี!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำรองที่นั่ง :
☎️ Tel : 02-1494603 ถึง 5
📱 Tel : 095-2212396 (ตุ๊กตา), 091-1619449 (นิ่ม)
📲 LineID : @perfect_plan