• แอฟริกาใต้ เที่ยวฝั่งเคปทาวน์ (Western Cape) 7 วัน 4 คืน

  • รหัสทัวร์ : WE-EU15A
  • ราคาเริ่มต้น : 79,900 บาท
  • สถานที่สำคัญ :
  • กำหนดการเดินทาง :
    ต.ค. - ธ.ค.62 , ก.พ. - มี.ค.63

แอฟริกาใต้ เที่ยวฝั่งเคปทาวน์ (Western Cape) 7 วัน 4 คืน

 

  ไฮไลท์ 

เจาะลึกแอฟริกาใต้ ฝั่ง Western Cape ชมเมือง เคปทาวน์ 1 ในเมืองที่มีบรรยากาศดีที่สุดของโลก
เยือน Cape of Good Hope แหลมแห่งความหวัง + นั่งกระเช้าขึ้นชมวิว ภูเขา Table Moutain
หลากหลายกิจกรรม แสนสนุก อาทิ ล่องเรือชมแมวน้ำ, เดินชมเพนกวิน, Game drive ล่า BIG5 ฯลฯ และพลาดไม่ได้กับการซื้อทัวร์เสริม ดำน้ำในกรงชมฉลามขาว เปิดประสพการณ์สุดทึ่ง ครั้ง 1 ในชีวิต
เมนู อาหารท้องถิ่นทั้ง Lobster + เนื้อสัตว์นานาชนิด ต้องได้ชิม สลับกับอาหารเอเชียในเมนูแบบ Seafood และอัพเกรด

วันแรก
สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สิงคโปร์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
    18.00 น.   คณะพร้อมกันที่ สนามบิน สุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้า หมายเลข 6 เคาน์เตอร์ K  สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ สังเกตุป้ายบริษัทPERFECT PLAN VACATION พบเจ้าหน้าที่ คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
     21.00 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 981


วันที่สอง 
สิงคโปร์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) • เคปทาวน์ • ฟาร์มนกกระจอกเทศ • Table Mountain • ชมเมืองเคปทาวน์ • ล่องเรือ
  00.25 น. เดินทางถึง สิงคโปร์  (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
    02.00 น.  เหิรฟ้าต่อสู่ กรุงเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ South Africa โดยเที่ยวบินเดิม SQ 478  
    09.45 น.  เดินทางถึง สนามบินเคปทาวน์ CAPE TOWN International Airport เมืองแสนสวยของประเทศแอฟริกาใต้ที่ได้รับฉายาว่า “The Mother City” ตั้งอยู่ในภูมิภาค Western Cape ติดชายฝั่งทะเลทางตะวันตกของประเทศ ซึ่งภูมิภาคที่รวมไปด้วยความแปลกตาของภูมิประเทศ, ชายหาดที่สวยงาม, กลิ่นอายของประวัติศาสตร์ และ Nightlife ที่น่าค้นหา นอกจากนี้ยังถือเป็นภูมิภาคหลักของไวน์อันเลื่องชื่อและเป็นที่ตั้งของมรดกโลกถึง 2 แห่ง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นำท่านออกเดินทางสู่ ฟาร์มนกกระจอกเทศ แหล่งรวมของนกกระจอกเทศหลายสายพันธุ์และรวมไปถึงนกสายพันธุ์อื่นๆของเมืองเคปทาวน์ นำท่านชมการเพาะเลี้ยงลูกนกกระจอกเทศ การวางไข่ สัมผัสวงจรชีวิตของนกกระจอกเทศอย่างใกล้ชิด พร้อมอิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสัตว์ปีกขนาดใหญ่ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก จากนั้นอิสระให้ท่านได้ซื้อสินค้าที่ผลิตจากไข่นกกระจอกเทศและของฝากท้องถิ่นอื่นๆอีกมากมาย อาทิ กระเป๋าหนัง หรือ เข็มขัด  
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! ลิ้มรสสเต็กเนื้อนกกระจอกเทศ 200 G พร้อมไวน์  (สำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อนกกระจอกเทศจะเปลี่ยนเป็นเมนูอื่นแทน กรุณาแจ้งล่วงหน้าครับ)  
นำท่านขึ้นกระเช้าหมุนรอบตัวเอง 360 องศา สู่ ภูเขาโต๊ะ หรือ Table Mountain 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ (New 7 Worlds of Nature) ที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเคปทาวน์ เป็นภูเขาที่มีความสูงระดับ 3563 ฟุต มีลักษณะยอดเขาตัดขวางเรียบจนเหมือนโต๊ะ โดยเกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกประกอบกับการกัดกร่อนโดยสายลมและฝน บนยอดเขามีพรรณพืชนานาชนิดและชนิดเป็นพืชถิ่นเดียวที่ไม่มีในที่ใดในโลก (Endemic Species) ข้างบนภูเขานั้นมีธรรมชาติที่สวยงามสผมผสานกันอย่างลงตัวผ่าน ภูเขา,หุบเขา,สายน้ำ, และลำธาร
นำท่านขึ้นชมวิวบนยอดเขา โดยจากจุดนี้ท่านจะสามารถมองเห็นเมืองเคปทาวน์โดยรอบได้ทั้งหมด (ทั้งนี้การนั่งกระเช้าอาจปิดเนื่องจากมีการปรับปรุง หรือในวันที่สภาพอากาศไม่ดี หากมีการปิดปรับปรุงหรือสภาพอากาศไม่ดีทางบริษัทของสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยที่ไม่ต้องแจ้งทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ) จากนั้นนำท่านลงจากกระเช้า แล้วนำท่านเดินทางกลับสู่เมือง เคปทาวน์ Cape town
นำท่าน นั่งรถชมทัศนียภาพตัวเมืองโดยรอบเมืองแคปทาวน์ City Sightseeing ผ่านชมตัวเมืองเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 300 ปี ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่งและยังเป็นเมืองหลวงด้านนิติบัญญัติของอัฟริกาใต้ แวะชม THE CASTLE OF GOOD HOPE สร้างขึ้นโดย DUCTH EAST INDIA COMAPNY ในช่วง คศ.1666-1679 ตัวป้อมมีลักษณะห้าเหลี่ยมป้องกันไว้ด้วยกำแพงสูงราว 10 เมตร และปัจจุบันเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความเก่าแก่ที่สุดของแอฟริกาใต้ซึ่งยังคงถูกใช้เป็นสำนักงานของกองทัพบกใน WESTERN CAPE PROVINCE จากนั้นรถจะผ่านอาคารสำคัญต่างๆ อาทิ ศาลาว่าการ, อาคารรัฐสภา, วิหารประจำเมือง และมหาวิทยาลัยแห่งเคปทาวน์
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน ในอ่าวเทเบิ้ลเบย์ (Table Bay) ดื่มด่ำกับธรรมชาติแห่งเมืองเคปทาวน์ ซึ่งจากวิวบนเรือจะยิ่งสวยงามเป็นพิเศษเพราะท่านจะสามารถมองเห็นเมืองเคปทาวน์ที่มีเทเบิ้ลเมาเท่นเป็นฉากหลัง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าอันเป็นอีกหนึ่งทัศนียภาพที่สวยงามยิ่งแห่งแอฟริกาใต้ *** พร้อมจิบ Sparking wine ท่านละ 1 แก้ว ต้อนรับท่านพร้อมบรรยากาศอาทิตย์อัศดง ***
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
    ที่พัก  Cullinan Hotel หรือเทียบเท่า


วันที่สาม
ล่องเรือชมแมวน้ำ • เดินชมนกเพนกวินที่ชายหาดโบลเดอร์ • แหลมกู๊ดโฮป • ไร่ไวน์ Groot Constantia • Wine Testing เคปทาวน์
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือฮูทเบย์ Hout Bay (ระยะทาง 20 ก.ม./ 40 นาที) เพื่อล่องเรือไป ชมแมวน้ำ ที่ เกาะ Seal ISLAND โดยเรือท้องกระจกขนาดใหญ่ ชมแมวน้ำสีน้ำตาลตัวอ้วนนอนเบียดเสียดอาบแดดกันเต็มเกาะ ตัวผู้ทีใหญ่กว่ากำลังวางกล้ามหวงถิ่นส่วนตัวเมียกำลังสาละวนหาอาหารตามแนวสาหร่ายเคลป์ จากนั้นเรือจะล่องผ่านหาดและเมืองต่างๆรอบบริเวณ “แอตแลนติคอีสเทิร์นซีบอร์ด” อาทิ ชายหาด Bikini Beach และเมืองน่ารักอย่าง Clifton แบะ Camps Bay อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพบนเรืออันสวยงามของทะเลและชายฝั่ง ก่อนที่เรือจะล่องกลับฝั่งที่ท่าเรือฮูทเบย์
จากนั้นพาท่านแวะ เยี่ยมชมนกเพนกวินแอฟริกัน ที่บริเวณ ชายหาดโบลเดอร์ Boulder Beach เมืองไซมอน (Simon’s Town) เมืองซึ่งมีบ้านเรือนของเศรษฐีตั้งลดหลั่นกันอยู่ตามเนินเขาหันหน้าออกทะเล เมื่อมาถึงบริเวณชายหาดท่านจะได้เห็นนกเพนกวินแอฟริกันตัวน้อยอาบแดดรอต้อนรับ ซึ่งโดยลักษณะแล้วตัวผู้มีสีสันมากกว่าตัวเมีย โดยเฉพาะบริเวณขอบตาจะมีสีชมพูคล้ายแต้มสีอายแชโดว์ไว้อย่างนั้นส่วนตัวเมียจะไม่มี ตัวผู้จะมีลำตัวมีสีดำขาวตัดกันแต่ตัวเมียมีสีน้ำตาลและมีขนาดใหญ่กว่า นกเพนกวินที่นี่ใช้ชิวิตอย่างอิสระสบายอารมณ์ตามธรรมชาติ อิสระให้ท่านได้เดินชมเพนกวินอย่างใกล้ชิด   
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนู ล๊อบสเตอร์ Clay fish สดๆจากทะเล 
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม แหลมแห่งความหวัง หรือ แหลมกู๊ดโฮป Cape of Good Hope ซึ่งตั้งอยู่ในเขตสงวน Cape of Good Hope Nature Reserve ปลายสุดแหลมมีประภาคารขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นรอยตะเข็บที่มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติกมาบรรจบกันได้ชัดเจน 
นำท่านชมทิวทัศน์ของ “แหลมแห่งความหวัง” หรือ Cape of Good hope ในอดีตแหลมแห่งนี้ไม่มีนักเดินเรือคนไหนสามารถล่องเรือผ่านไปได้ เพราะกระแสน้ำเย็นของมหาสมุทรแอตแลนติกชนกับกระแสน้ำอุ่นของมหาสมุทรอินเดียทำให้มีกระแสน้ำใต้ทะเลรุนแรง ประกอบกับสภาพอากาศอันแปรปรวน จนกระทั่งมีนักเดินเรือชาวโปรตุเกสสามารถล่องเรืออ้อมแหลมแห่งนี้ได้ แล้วไปนำเครื่องเทศ ผ้าไหม และสินค้าต่างๆกลับเข้ามาค้าขาย เป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์และความหวังของยุคใหม่ อันเป็นที่มาของชื่อ “แหลมแห่งความหวัง” อิสระท่านชมความงามของทิวทัศน์ ระหว่างเดินทางกลับเคปทาวน์ นำท่านแวะสัมผัสกลิ่นอายของ เส้นทางแห่งไวน์ Wine Route ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของแอฟริกาใต้ที่คอไวน์จะพลาดไม่ได้
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก Cullinan Hotel  หรือเทียบเท่า 


วันที่สี่
เมืองพาร์ล • ชมไร่องุ่น • กิจกรรมส่องสัตว์เกมส์ไดร์ฟ Aquila Game Reserve & Safari 
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำคณะเดินทางสู่เมือง พาร์ล (Paarl) หรือที่รู้จักกันในนาม “ไข่มุกแห่งไร่องุ่น” (Pearl of Winelands) อยู่ห่างจากเมือง เคปทาวน์ ไปทางตะวันออกประมาณ 60 กม.ใช้เวลาเดินทางทางประมาณ 45 นาที เมือง พาร์ล(Paarl) ถูกเรียกตามโขดหินแกรนิตขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาพาร์ล (Paarl Mountain) เมืองนี้ถูกค้นพบเมื่อปีค.ศ. 1687 เป็นเมืองที่เก่าแก่ทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาตร์เป็นลำดับสามของประเทศแอฟริกาใต้เมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มีอาคารบ้านเรือนหลากหลายรูปแบบอาทิเช่น สไตล์จอร์เจียสไตล์ วิกตอเรีย และเคปดัตช์ เป็นต้น ทางด้านนอกของเมืองนั้น คือคุก Drakenstein ที่ท่านเนลสันแมนเดลา(Nelson Mandela) ถูกคุมขังอยู่ที่นี่เป็นเวลาหลายปี นำท่านชม ไร่องุ่น Paarl of the Windlands ให้ท่านได้ชมบรรยากาศอันงดงามและเลือกซื้อไวน์ขึ้นชื่อได้ตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่า Aquila Game Reserve & Safari เพื่อทำกิจกรรมส่องสัตว์ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่าน นั่งรถ 4WD ส่องสัตว์ ชมวิถีชีวิตบรรดาสัตว์ป่าที่หลากหลาย บางจำพวกเพิ่งตื่นเพื่อออกล่าหาเหยื่อในยามเช้ามืด บางจำพวกเพิ่งกลับมาจากล่าเหยื่อในยามค่ำคืน ท่านจะได้ ส่องสัตว์ Game Drive โดยนั่งรถชมชีวิตสัตว์ป่า อาทิ แอนเทโลป เสือ สิงโต ม้าลาย ช้าง ยีร๊าฟ และ ตามล่าหา Big Five ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้าของแอฟริกาใต้ คือ ช้าง ควายป่า สิงโต แรด และเสือดาว ซึ่งถ้าได้เห็นครบทั้งหมดจะถือว่าเป็นการส่องสัตว์ที่ครบสมบูรณ์ที่สุด แต่โอกาสค่อนข้างยากมาก เพราะบรรดาสัตว์ต่างๆจะกระจายกันอยู่ตามพื้นที่ธรรมชาติและบางชนิดจะหาตัวยากมาก ต้องใช้ความชำนาญของคนขับรถท้องถิ่นและดวงด้วยส่วนหนึ่ง สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่ เคปทาวน์
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก Cullinan Hotel  หรือเทียบเท่า 


     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่าน นั่งรถชมทัศนียภาพตัวเมืองโดยรอบเมืองแคปทาวน์ City Sightseeing ผ่านชมตัวเมืองเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 300 ปี ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่งและยังเป็นเมืองหลวงด้านนิติบัญญัติของอัฟริกาใต้ แวะชม THE CASTLE OF GOOD HOPE สร้างขึ้นโดย DUCTH EAST INDIA COMAPNY ในช่วง คศ.1666-1679 ตัวป้อมมีลักษณะห้าเหลี่ยมป้องกันไว้ด้วยกำแพงสูงราว 10 เมตร และปัจจุบันเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความเก่าแก่ที่สุดของแอฟริกาใต้ซึ่งยังคงถูกใช้เป็นสำนักงานของกองทัพบกใน WESTERN CAPE PROVINCE จากนั้นรถจะผ่านอาคารสำคัญต่างๆ อาทิ ศาลาว่าการ, อาคารรัฐสภา, วิหารประจำเมือง และมหาวิทยาลัยแห่งเคปทาวน์ จากนั้นนำท่านผ่านชม สนามกีฬากรีนพอยท์ Green Point Stadium สนามกีฬาใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 โดยชื่อ “กรีนพอยต์ Green Point” เป็นชื่อของสนามกีฬาเดิมในสถานที่ก่อสร้าง ตัวสนามมีความจุถึง 64,100 คน นอกจากนั้นโดยรอบยังเป็น Sport complex ที่มีสนามกีฬาหลากหลายชนิด สวนสาธารณะ และร้านอุปกรณ์กีฬา      กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    อิสระเลือกเที่ยวชมเมืองเคปทาวน์ วิคตอเรียแอนด์อัลเฟรดวอเตอร์ฟร้อนท์ VICTORIA & ALFRED WATERFRONT เอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ให้ท่านได้สัมผัสความมีชีวิตชีวาของเคปทาวน์ พร้อมด้วยร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ อาทิ หลุยส์วิคตอง กุชชี่ พราด้า หรือชม CLOCK TOWER CENTER หอนาฬิกาสีแดงสดสร้างในปี 1880 เพลิดเพลินกับเครื่องดนตรีท้องถิ่นที่ผสมกับเพลงสมัยใหม่และ “บิ๊กอาย” ชิงช้าสวรรค์ที่ท่านสามารถขึ้นชมความงามของเมืองได้ตามอัธยาศัย อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมเพิ่มเติม ดำน้ำฉลามขาวในกรงเหล็ก (Shark Cage Diving) ให้ท่านดำน้ำดูปลาฉลามขาวภายในกรงเหล็กอย่างใกล้ชิดสุดพิเศษ และเปิดประสบการณ์ ราคาทัวร์ท่านละ 6,000 บาท ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อุปกรณ์ดำน้ำ ผ้าเช็ดตัว รถรับส่ง – ไปกลับโรงแรม (ต้องออกเดินทางเวลา 04.30 น. และเดินทางกลับถึงที่พัก 15.30 น.) หมายเหตุ :  1. ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 11 ขวบ ดำน้ำลงในกรง
                    2. ต้องจองล่วงหน้า 15 วัน ก่อนการเดินทาง และชำระค่าใช้จ่ายพร้อมค่าทัวร์ **      ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร     ที่พัก Cullinan Hotel หรือเทียบเท่า 


วันที่หก
เคปทาวน์ • สิงคโปร์
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
     07.00 น.  นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินของเมืองเคปทาวน์
     10.40 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ TG 925


วันที่เจ็ด
สนามบินสิงคโปร์ (แวะเปลี่่ยนเครื่อง) • กรุงเทพฯ
     06.10 น.  เดินทางถึง ประเทศสิงคโปร์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
     09.35 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ SQ 972
  11.05 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

สำหรับท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบ ทัวร์กรุ๊ปเล็ก l จัดทัวร์เอง ไม่ส่งต่อ l บินตรง ถึงปลายทางเร็วกว่า ไม่เสียเวลา l โรงแรม 4* เน้นทำเลในตัวเมือง สะดวกสบาย l ใช้รถคันใหญ่ 49 ที่นั่ง l อาหารจัดเต็ม เน้นเมนูพื้นเมือง เอเชีย อาหารไทย l ราคาทัวร์สมเหตุสมผล รวมทุกอย่าง เน้นคุณภาพ ไม่เน้นทัวร์ราคาถูก

PERFECT PLAN VACATION เปิดให้จองที่นั่งแล้ว รับจำกัดเพียง 20 ท่าน/กรุ๊ป เท่านั้น! คอนเฟิร์มกรุ๊ปที่ 10 ท่าน ไม่เก็บเงินเพิ่ม! ไม่ลด service! ให้ท่านเดินทางด้วยความสะดวกสบาย ไม่วุ่นวาย ไม่อึดอัด โปรแกรมทัวร์ไม่เร่งรีบ ไม่ชะโงก การันตี!