• ทัวร์ยุโรปตะวันออก 10วัน ฮังการี-เชค-ออสเตรีย-เยอรมัน

  • รหัสทัวร์ : WE-EU02J
  • ราคาเริ่มต้น : 98,900 บาท
  • สถานที่สำคัญ :
  • กำหนดการเดินทาง :
    1-10 ธ.ค. 62

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 10วัน ฮังการี-เชค-ออสเตรีย-เยอรมัน

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์เยอรมัน ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์เชค ทัวร์ Hallstatt ทัวร์บินตรง ทัวร์กรุ๊ปเล็ก ทัวร์จัดเอง ไม่ส่งต่อ

  เส้นทางจัดเต็มแบบ แกรนด์ทัวร์ ยุโรปตะวันออก สวย ครบ เป้ะ ปัง คลาสสิค !!
  เราจัดทัวร์เอง ออกแบบเส้นทางเอง ไม่เร่งรีบ ดูแลทุกรายละเอียด รับประกันว่าดีแน่นอน
  พิชิตยอดเขา ซุกสปิตเซ่ ที่สูงที่สุดในเยอรมนี สนุกสนานกับการ นั่งรถไฟ + ขึ้นกระเช้า + ชมวิวทิวทัศน์รอบด้าน 360 องศา ที่ทอดไกลสุดตาเหนือขุนเขากว่า 400 ยอด ใน 4 ประเทศ ที่ระดับสูง 2,962 เมตร
  เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตนน์ ที่คุณจะหลงใหล เหมือนกับหลุดเข้าไปในโลกแห่งเทพนิยาย
  รงแรมระดับ 4ดาว* น้นในเมือง พักสะดวก เดินเล่นสบาย พิเศษสุด พักใน มู่บ้านฮัลสตัทท์ Hallstatt 1 คืน หมู่บ้านทสี่วยที่สุดในโลก พลาดไมไ่ด้ ! ห้องมีจำกัด

อาทิตย์ 01 ธ.ค.62 
สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
    21.00 น.   คณะพร้อมกันที่ สนามบิน สุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้า หมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D  สายการบินไทย สังเกตุป้ายบริษัท PERFECT PLAN VACATION พบเจ้าหน้าที่ คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง


จันทร์ 02 ธ.ค.62 
เวียนนา (ออสเตรีย) • บูดาเปสต์ (ฮังการี) • จัตุรัสวีรชน • ป้อมชาวประมง • ล่องเรือดานูบ
   01.20 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ TG 936  
   07.15 น.  เดินทางถึง นครเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  
นำคณะเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางข้ามพรมแดนสู่ ประเทศฮังการี เมือง บูดาเปสต์ Budapest (ระยะทาง 226 ก.ม./ 3 ชม.) เมืองที่มี “แม่น้ำดานูบ” ไหลผ่านกลางเมือง ซึ่งแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งที่อบอวลไปด้วยกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ “บูดา” และฝั่งที่หรูหราล้ำหน้าสมัยใหม่ด้วยวิทยาการ “เปสต์” อันเป็นที่มาของชื่อเต็มของเมืองหลวงแห่งนี้ ช่วงเช้าวันนี้เดินทางสบายๆ มีเวลาให้ท่านได้ผ่อนคลายหลังจากนั่งเครื่องมาไกล
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำชม จัตุรัสวีรบุรุษ Hero’s Square บนฝั่งเปสต์ ที่ตั้งของ Millenary Monument อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นฉลอง 1,000 ปีแห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์ 
จากนั้นนำ ขึ้นชม บริเวณ Castle Hill ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม  โบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปด้านนอก กับ โบสถ์แมทเธียส Matthias Church ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฏให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียส ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมือง  หลวงต่างๆ อีกมากมาย สร้างในสไตล์ นีโอ-โกธิค หลังคาสลับสีสวยงาม  อันเป็นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15
ถัดจากโบสถ์เป็นอนุเสาวรีย์ของ พระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 ซึ่งเป็นที่ตั้งของ  ป้อมชาวประมง Fishermen’s Bastion เป็น จุดชมวิว เหนือเมืองบูดาที่  ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ำดานูบได้อย่างดี ป้อมแห่งนี้  สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1905 โดยกลุ่มชาวประมง  ฮังกาเรียน
จากนั้นนำคณะลงเรือ ล่องแม่น้ำดานูบ แม่น้ำสายโรแมนติก มนต์เสน่ห์ไม่เสื่อมคลาย ซึ่งนอกจากจะแบ่ง  ประเทศฮังการีทั้งประเทศแล้ว ยังได้แบ่งนครหลวงแห่ง  นี้ออกเป็น 2 ซีกด้วย ทั้งสองฝั่งของเมืองมี “สะพาน” ที่ สร้างอย่างงดงามทอดข้ามแม่น้ำดานูบเชื่อมติดต่อระหว่างนครหลวงทั้งสองฝั่งเป็นจำนวน 8 แห่ง และเรือจะแล่น ผ่าน “อาคารรัฐสภา” เป็นอาคารแบบนีโอโกธิคที่โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ และ ได้รับการยกย่องว่าเป็นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดในยุโรป  ท่านจะเพลิดเพลินกับอาคารบ้านเรือนและ  ความเป็นอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำดานูบของกรุงบูดาเปสต์
จากนั้นมีเวลาแบบหอมปากหอมคอ อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้ง ถนนวาซี่ Vaci Utca แหล่งช้อปที่มีชื่อเสียงที่สุดของบูดาเปสต์ถนนคนเดินแห่งนี้เรียงรายไปด้วยสินค้าแฟชั่น อาทิ ZARA, H&M, NIKE, Mango, ESPRIT, Douglas AG, Swarovski, Hugo Boss, Lacoste นอกจากนั้นยังเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึกมากมาย โดยเฉพาะ “ผ้าลูกไม้สาน” อันขึ้นชื่อ หรือท่านสามารถเลือกชมบรรยากาศของร้านกาแฟบรรยากาศดีๆ อย่าลืมแวะร้านเบอเกอรี่ Gerbeaud Café อันเป็นที่โปรดปรานของบรรดาราชวงศ์ฮับสบรูกส์ ตั้งแต่ปี 1858
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  พิเศษ! เมนูซุปกูลาซ พร้อมการแสดงดนตรีท้องถิ่น
    ที่พัก  Courtyand Hilton Budapest City – Hungary 5ดาว* โรงแรมอยู่ใจกลางเมืองฝั่งเปสต์ที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร หรือจะเดินไปนั่งชิมเค้กชมบรรยากาศของคาเฟ่นิวยอร์คชื่อดัง   (หรือเทียบเท่า)    


อังคาร 03 ธ.ค.62 
เวียนนา (ออสเตรีย) • พระราชวังเชิร์นบรุนน์ • ชมเมือง • ช้อปปิ้งคาร์ทเนอร์
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่ กรุงเวียนนา Vienna (ระยะทาง 243 ก.ม./ 3.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชม เส้นทางธรรมชาติและพื้นที่การเกษตรของทั้ง 2 ประเทศ / เดินทางถึงกรุงเวียนนา
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน เข้าชม ความงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ Schönbrunn Palace แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ซึ่งมี ประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสตศตวรรษที่ 16 และต่อมาจักพรรดินี พระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้องถึง 1,441 ห้อง ในระหว่างปี ค.ศ. 1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรง และพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส  
จากนั้นนำท่าน ผ่านชม ถนนสายวงแหวน Ringstrasse ซึ่งป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนาที่  แวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อันงดงาม ผ่านชม โรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1863-1869 แต่ตัวอาคารได้ถูกทำลายไปในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และเปิดใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ. 1955 ผ่าน พระราชวังฮอฟบูร์ก Hofburg Palace  ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์กมาตั้งแต่คริสศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสตศตวรรษที่ 20 ผ่านชม ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1873-1883 เคยถูกใช้เป็นที่ทำการของสภาจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียนมาก่อน 
จากนั้น อิสระให้ท่านเดินเล่น ช้อปปิ้งย่านใจกลางเมือง ถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตราเซ่ Karntnerstrasse เป็นที่ตั้งของ วิหารเซนต์ สตีเฟ่น โบสถ์ใหญ่ในศิลปะแบบโกธิค
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก  Austria Trend Ananas – Vienna  (หรือเทียบเท่า)   


พุธ 04 ธ.ค.62 
ปราก (เชก) ปราสาทปราก สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ จตุรัสเมืองเก่า
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำคณะเดินทางสู่ กรุงปราก Prague (ระยะทาง 331 ก.ม. / 4 ชม.) ระหว่างทางชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์ ของทุ่งหญ้าในบรรยากาศยามเหมันต์และหมู่บ้านชนบทอันเงียบสงบตลอดเส้นทางการเดินทาง จนกระทั่งเข้าสู่ “กรุงปราก” เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่งแม่น้ำวัลตาวา มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 1.2 ล้านคน ยูเนสโก (UNESCO) ประกาศให้กรุงปรากเป็นเมืองมรดกโลก เนื่องจากกรุงปรากเป็นเมืองเก่าแก่ ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท โรมแห่งอุดรทิศ และยังมีสถานสิ่งปลูกสร้างสำคัญ ๆ ที่สวยงามมากมาย
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านขึ้นสู่ ปราสาทปราก Prague Castle หรือ Pražský hrad เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง สามารถมองเห็นตัวปราสาทได้จากมุมต่างๆ ของเมือง 
จากนั้นนำท่านชมสิ่งที่ดึงดูดและสะดุดตาที่สำคัญๆ คือ มหาวิหารเซนต์วิตัส St. Vitus cathedral มหาวิหารหลังนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยศัตวรรษที่ 14 เป็นการสร้างแบบสถาปัตยกรรมโกธีก (Gothic) ที่ได้ตกแต่งประดับประดาไปด้วยหัวสัตว์ประหลาดมากมายที่ทำด้วยหินตั้งอยู่บนหลังคา และปากท่อรางน้ำฝน ส่วนภายในของมหาวิหารจะได้พบกับความงามอันประณีตของสถานที่ฝังศพต่างๆ สามารถปีนไต่ขึ้นไปบนยอดสุดของหอระฆังได้ ซึ่งเป็นจุดที่สูงสุดของปราสาท การสร้างหลังคาที่มีรูปทรงแหลมสูงแบบสถาปัตยกรรมโกธีกตอนปลายหรือเรียกอีกอย่างว่าสถาปัตยกรรมโกธีกวิจิตร (late Gothic) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปราสาทที่ตั้งตระหง่านอยู่ทุกวันนี้
นำท่านเดินต่อสู่เบื้องล่าง เลาะถนนริมแม่น้ำวัตตาวา นำชม สะพานชาร์ล Charles Bridge สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของกรุงปรากที่ทอดตัวข้ามแม่น้ำวัตตาวา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศ เป็นสิ่งก่อสร้างจากสมัย  ของพระเจ้าชาร์ลที่ 4 เป็นสะพานเก่าแก่ที่มีความสวยงามที่สุดในยุโรป โดยสองข้างสะพานจะประดับตกแต่งด้วยรูปปั้นนักบุญที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวเช็ค 30 องค์ และ  เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่เรียงรายอยู่บนตลอดแนว
นำท่านเดินต่อสู่ย่าน จตุรัสเมืองเก่า OLD TOWN SQUARE นำท่านบันทึกภาพกับ ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า  Old Town Hall ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ Astronomical clock สร้างขึ้นกว่า 500 ปีมาแล้ว ทุกชั่วโมง กลไกจะทำงานให้ตุ๊กตาอัครสาวก 12 คนของพระเยซู ผลัดกันโผล่หน้าออกมาจากหน้าต่าง ทักทายฝูงมหาชนแน่นขนัดที่คอยชมอยู่เบื้องล่าง เมื่อ 500 กว่าปีก่อน เทคโนโลยีเหล่านี้ยัง ไม่พัฒนาเหมือนในปัจจุบัน การใช้กลไกที่ซับซ้อนพอที่จะทำให้ตุ๊กตาหมุนออกมาทักทายผู้คนได้ขนาดนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างมาก ตำนานกล่าวว่าหลังจากนาฬิกานี้สร้างเสร็จ คนประดิษฐ์กลไกนาฬิกาชิ้นนี้ถูกควักลูกตาให้ตาบอด เพื่อที่จะไม่สามารถมองเห็นแล้วจะสามารถไปสร้างนาฬิกาแบบเดียวกันนี้ที่อื่น
ก่อนมีเวลา อิสระให้ท่านได้เดินเล่น บันทึกภาพ หรือ เลือกเดินซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ณ ย่านเมืองเก่า อาทิ สินค้าแบรนด์เนมบน ถนนปารีสก้า Parizska Street อย่าง หลุยส์วิตตอง, ชาแนล, แอร์เมส, กุชชี่ ฯลฯ หรือท่านจะเลือกเดินช้อปปิ้งตลอดพื้นเมืองที่มีสินค้าอย่าง ผลไม้สด, ช้อกโกแลตท้องถิ่น, รองเท้าบาจา, เครื่องประทินผิวที่ทำมาจากเบียร์, ของที่ระลึก, ภาพวาด
หมายเหตุ    เนื่องจากปรากเป็นเมืองสวย เราออกแบบรายการเพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับความงดงาม ไม่เร่งรีบ ไม่ชะโงก โดยเฉพาะช่วงบ่าย เวลาอิสระอาจจะดูเยอะ แต่ถ้าท่านได้เต็มอิ่มกับสถานที่ ท่านจะต้องชอบแน่นอน จะหามุมสวยๆ เป็นนางแบบนายแบบกลางสะพานชาลส์เพื่อถ่ายภาพอัพเฟสเรียกยอดLIKE หรือจะเลือกนั่งจิบกาแฟชมบรรยากาศกลางจัตุรัส เรามีเวลาให้แน่นอน  สำหรับขาช้อปก็มีเวลาเต็มที่ ไม่ว่าจะสินค้าแบรนด์เนมหรือสินค้าพื้นเมือง โดยรายการตลอดทั้งช่วงบ่ายนี้ จะต้องเดินทั้งหมด เพราะรถใหญ่เข้าไปในเมืองเก่าไม่ได้ จึงรบกวนทุกท่านใส่รองเท้าที่สามารถเดินสบายๆ ไม่แนะนำส้นสูง และควรฟิตร่างกายไว้ให้พร้อม ระยะทางเดินประมาณ 3 – 4 กม. หากร่างกายไม่พร้อม กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก Prague Marriott Hotel – Czech 5ดาว*  (หรือเทียบเท่า) 


พฤหัสฯ 05 ธ.ค.62
ปราก • เชสกี้ครุมลอฟ • หมู่บ้าน St.Woftgang (ออสเตรีย) พัก 1 คืน
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่เมือง เชสกี้ ครุมลอฟ (ระยะทาง 170 ก.ม./ 2.30 ชม.) เมืองประวัติศาสตร์ที่สวยงามราวกับ ภาพวาดซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของโบฮีเมีย แต่งแต้มด้วยความโรแมนติก เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากเป็นอันดับที่สองของสาธารณรัฐเช็ก และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ.1992 ด้วยจำนวนอาคารเก่าแก่กว่า 300 อาคารที่ได้รับการทะนุบำรุงเป็นอย่างดี 
นำท่าน เดินชมความน่ารักของเมือง สถานที่ท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ เมืองนี้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดปี เดินเที่ยวชมเมืองโดยรอบ ชมจตุรัสกลางเมืองที่สวยงาม ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่และยังคงใช้อยู่จนกระทั่งปัจจุบัน
จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมือง บริเวณ ลาน Courtyard ของปราสาทครุมลอฟ ให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกภายนอกของปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากปราสาทปราก มีห้องต่างๆ ถึง 40 ห้องลานปราสาท 5 แห่งและอุทยานอีก 1 แห่งที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา ชมทัศนียภาพของตัวเมืองจากลานหน้าอุทยานภาพที่ท่านเห็นคือบ้านเรือนหลังเล็กหลังน้อยหลังคาสีส้มเรียงรายกันเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้านตุ๊กตาที่สวยงามยิ่งนัก 
จากนั้นมีเวลา อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง ผ่อนคลายสบายๆ กับเมืองสุดน่ารักแห่งนี้ ท่านสามารถเดินเลือกซื้อของหัตถกรรมในเมืองอย่างผ้าลูกไม้ งานแกะสลักเล็กๆ หรือเครื่องประดับอย่าง อัมพัน Amber ซึ่งมีขายอยู่มากทางแถบ
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
นำท่านเดินทางสู่เมือง ฮัลสตัทท์ Hallstatt (ระยะทาง 210 ก.ม./ 3.30 ชม.) เมืองมรดกโลกเก่าแก่อายุกว่า 4,000 ปี ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่ง และดึงดูดนักเดินทางมากมายให้มายังเมืองนี้ เมืองฮัลสตัทท์ เป็นเมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบ มีประชากรอาศัยไม่ถึง 1,000 คน มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงชัน บ้านเรือนในเมืองนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่ แคบๆ ริมทะเลสาบ Halls tatter Sea จึงต้องสร้างลดหลั่นเป็นชั้นๆ ตามแนวเขา
หมายเหตุ  การเดินเข้าไปยังหมู่บ้านฮัลสตัทท์ ระยะทางเดินประมาณ 650 – 700 เมตร รถใหญ่ไม่สามารถเข้าได้ ต้องจอดที่จุดจอดรถด้านหน้าหมู่บ้านที่เดียว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก แต่รับรองว่าท่านจะประทับใจกับความสวยของหมู่บ้านแห่งนี้อย่างใกล้ชิดแน่นอน
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก Gruner Buam Hallstatt – Austria


ศุกร์ 06 ธ.ค.62 
หมู่บ้านฮัลสตัทท์ • การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น (เยอรมัน)
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินเล่นเที่ยวชมเมือง ฮัลสตัทท์และบรรยากาศริมทะเลสาบ Halls tatter Sea จากนั้น อิสระเวลาให้แก่ท่าน เพื่อให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงาม และบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติกของเมืองฮัลสตัทท์แห่งนี้ อย่าง เต็มอิ่ม !! หมู่บ้านแห่งนี้มีมุมสวยๆ เยอะมาก นอกจากมุม “มหาชน” ที่นักท่องเที่ยวเดินไปถ่ายรูปกัน แนะนำ ให้ ท่านลองเดินหาขึ้นไปทางบริเวณดา้นบนของหมู่บ้าน แล้วท่านจะได้เห็นวิวที่แตกต่าง เดินไม่ยาก เข้าตามซอย มีทั้งทางลาด และบันได ขอความกรุณาท่านอย่าส่งเสียงดังเวลาถ่ายรูป เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนชาวบ้านอาศัยอยู่
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น Garmisch Partenkirchen (ระยะทาง 246 ก.ม./ 3.45 ชม.) เมืองแห่งการพักผ่อนที่มีบรรยากาศสบายๆ อีก 1 เมืองของ แคว้นบาวาเรีย รายล้อมไปด้วยเทือกเขาบาวาเรียนแอลป์อันงดงาม และ 1 ในนั้นคือ ซุก สปิตเซ่ ภูเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี ภายในตัวเมืองถูกแบ่งออกเป็น 2 เขต คือ การ์มิช และ พาร์เท่นเคียร์เช่น ซึ่งในตัวเมืองเก่านั้นจะมีบ้านเรือนที่ถูกวาดภาพฝาผนังบ้านในสไตล์บาวาเรียน ร๊อคโคโค่ อันงดงาม
อิสระท่านเดินเล่น ชมความงามของเมืองแห่งนี้ นอกจากนั้น ท่านยังสามารถเดินเลือกซื้อสินค้าตามร้านค้าบน ถนน Bahnhof Strasse ซึ่งมีทั้งมินิมาร์ท, ร้านขายอุปกรณ์กันหนาว, เสื้อผ้า และของฝากเล็กๆ น้อยๆ
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก Hotel Konigshof – Germany (หรือเทียบเท่า) 


เสาร์ 07 ธ.ค.62 
สถานีรถไฟแอ๊บซี ยอดเขาซุกสปิตเซ่ เค็มพ์เทิน
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่ สถานีรถไฟซุกสปิต เพื่อนำท่าน ขึ้นรถไฟไต่เขา สู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ Zugspitze ที่สูงที่สุด ในเยอรมัน ยอดเขาที่ตั้งอยู่บนรอยต่อของออสเตรียและเยอรมัน รถไฟจะค่อยๆ เดินทางขึ้นให้ท่านได้ชื่นชมวิวสวยตลอดทาง
จนถึงสถานีบนยอดเขา ซึ่งบริเวณนี้ท่านจะได้สัมผัสกับ หิมะอันขาวโพลน มีเวลา อิสระให้ท่านได้ สนุกสนานกับลานหิมะ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละเดือน 
จากนั้น เปลี่ยนขึ้นกระเช้า เพื่อขึ้นไปสัมผัสกับจุดชมวิวอันสวยงาม  ท่านยังสามารถเดินข้ามพรมแดนข้ามไปยังเขตของประเทศออสเตรียได้อีกด้วย ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูป ชมวิวสวยของเทือกเขาแอลป์ที่งดงามอย่างเต็มอิ่ม รับรองความสวยว่าไม่แพ้ยอดเขาใดในยุโรป
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเปลี่ยนรรยากาศ ลงจากเขาด้วย กระเช้าไฟฟ้า ที่สะดวกและรวดเร็วสู่สถานีด้านล่าง แต่งแต้มด้วยความโรแมนติกของทะเลสาบ Ebsee สวยงามยิ่งนัก
หมายเหตุ  กระเช้าและรถไฟอาจมีสลับกันปิดทำงาน เนื่องด้วยสภาพอากาศหรือมีการซ่อมบำรุง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เค็มพ์เทิน Kempten (ระยะทาง 100 ก.ม. / 1.30 ช.ม.) เมืองใหญ่ที่สุดใน ภูมิภาคอาร์เกา แคว้นบาวาเรีย เชื่อว่าเดิมเป็นที่ตั้งรกรากของชาวเคลต์ ก่อนที่ภายหลังจะถูกปกครองโดยชาวโรมัน เรียกได้ว่าเมืองเคมป์เท่นเป็นชุมชนเมืองที่มีความเก่าแก่ที่สุดในเยอรมัน เดินทางถึงเมืองเคมป์เท่น น าท่าน เข้าเชคอิน ณ โรงแรมที่พัก อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก  Hotel Bayerischer Hof Kempten – Germany โรงแรมสไตล์บาวาเรียน สวยงาม ตรงข้ามสามารถเดินเล่นเข้าไปชมอาคารสวยๆของเมืองเก่าได้ มีร้านค้า ร้านอาหาร (หรือเทียบเท่า)   


อาทิตย์ 8 ธ.ค.62 
ชวานสเกา • ปราสาทนอยชวานสไตนน์ • มิวนิค • ชมเมือง • BMW WORLD
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านชวานสเกา (ระยะทาง 5 ก.ม./ 5 นาที) นำท่าน ขึ้นชม ปราสาทนอยชวาน สไตน์ Neuschwanstein ของกษัตริย์ลุดวิคที่สองแห่งบาวาเรีย ทรงได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างปราสาท จากความหลงใหลในการแสดงอุปรากร ต่อมาปราสาทนอยชวานสไตน์ ก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักออกแบบฉากบัลเล่ต์และละครอีกนับร้อย ๆ เรื่อง ปราสาทนี้เป็นเหมือนปราสาทในเทพนิยายที่มีมนต์เสน่ห์ที่สุดในโลกและเป็นแบบจำลองให้วอลท์ ดิสนีย์ นำไปสร้างเป็นปราสาทของเจ้าหญิงในภาพยนตร์เรื่องเจ้าหญิงนิทรา ปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์ นี้ตั้งอยู่เหนือโกรกธารขรุขระของแม่น้ำพอลแล็กในเทือกเขาแอลป์ เป็นปราสาททรงเสน่ห์ที่มีมนต์ขลังที่สุดในโลก หอคอยสีงาช้างของปราสาทดูลอยเด่นอยู่กลางป่าสนเขียวขจี กำเนิดขึ้นจากความฝันของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 เพียงพระองค์เดียว ผู้ทรงบันดาลให้เป็นจริงด้วยพระราชทรัพย์อัน มหาศาล
หมายเหตุ   รถ Shuttle Bus ที่วิ่งรับ-ส่งนักท่องเที่ยวขึ้นลงปราสาท อาจมีหยุดให้บริการในช่วงฤดูหนาวหรือวันหิมะตก หากรถบัสไม่วิ่ง จะเปลี่ยนพาท่านขึ้นโดย นั่งรถม้า (นั่งได้ 8-12 คน และ รวมอยู่ในค่าบริการ เฉพาะขาขึ้นเท่านั้น) ท่านอาจจำเป็นต้องเดินขึ้นปราสาท ในกรณีที่คิวรถม้าค่อนข้างยาวซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่ทันรอบเวลาเข้าปราสาท หากท่านไหนสละสิทธิ์ไม่เข้าปราสาท ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกรณี (ระยะทางเดินขึ้นเขาใช้เวลาประมาณ 25-30 นาที)
นำท่านสู่ จุดชมวิวถ่ายรูปปราสาททั้งหลัง แล้วเดินชมความร่มรื่นของแนวป่าสนสู่ตัวปราสาท แล้ว นำเข้าชม  ความวิจิตรพิศดารของตัวปราสาทภายใน ที่พระองค์ทุ่มเทพระราชทรัพย์เพื่อเนรมิตฝันให้เป็นจริง ชมผลงานชิ้นเอกของจิตรกร ประติมากร และช่างแกะไม้ฝีมือเยี่ยม นำชมห้องบัลลังก์ ห้องบรรทม ห้องทรงดนตรีโอเปร่า ถ้ำแห่งวีนัส ท้องพระโรง และห้องครัวที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้น จากนั้นนำกลับสู่เชิงเขา
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ มิวนิค MUNICH (ระยะทาง 127 ก.ม./ 2 ชม.) มหานครแห่งแคว้นทางตอนใต้ เป็นเมืองที่มีบรรยากาศรื่นรมย์และเต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของภูมิภาคและเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ที่เด่นที่สุดในประเทศเยอรมนีอีกหลายแห่ง
นำท่าน ผ่านชมย่านสำคัญๆ ผ่านชม บริเวณสนามกีฬาโอลิมปิค ที่มิวนิคได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเมื่อปี ค.ศ.172 จากนั้น ผ่านชม BMW WORLD โชว์รูมแห่งใหม่ล่าสุดของ BMW อีกหนึ่งยนตกรรมที่โด่ง ดังของบาวาเรีย ให้เวลาท่านเดินชมรถบีเอ็มรุ่นใหม่ๆ พร้อมเลือกซื้อ ของ ที่ระลึก จากบีเอ็มและมินิคูเปอร์
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (ขาหมูเยอรมันต้นตำหรับ + เบียร์ หรือ ซอฟท์ดริ้งค์ 1 ดื่ม)
    ที่พัก  Munich Marriott Hotel – Germany (หรือเทียบเท่า)      


จันทร์ 09 ธ.ค.62 
สนามบินมิวนิค (เยอรมัน)
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
     09.00 น.  เดินทางสู่สนามบิน มิวนิค  พร้อมมีเวลาให้ท่านกระทำภาษีคืน TAX REFUND
     14.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 925


อังคาร 10 ธ.ค.62
สนามบินสุวรรณภูมิ
     06.05 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพและมีความสุข

สำหรับท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบ ทัวร์กรุ๊ปเล็ก l จัดทัวร์เอง ไม่ส่งต่อ l บินตรง ถึงปลายทางเร็วกว่า ไม่เสียเวลา l โรงแรม 4* เน้นทำเลในตัวเมือง สะดวกสบาย l ใช้รถคันใหญ่ 49 ที่นั่ง l อาหารจัดเต็ม เน้นเมนูพื้นเมือง เอเชีย อาหารไทย l ราคาทัวร์สมเหตุสมผล รวมทุกอย่าง เน้นคุณภาพ ไม่เน้นทัวร์ราคาถูก

PERFECT PLAN VACATION เปิดให้จองที่นั่งแล้ว รับจำกัดเพียง 20 ท่าน/กรุ๊ป เท่านั้น! คอนเฟิร์มกรุ๊ปที่ 10 ท่าน ไม่เก็บเงินเพิ่ม! ไม่ลด service! ให้ท่านเดินทางด้วยความสะดวกสบาย ไม่วุ่นวาย ไม่อึดอัด โปรแกรมทัวร์ไม่เร่งรีบ ไม่ชะโงก การันตี!