• ทัวร์ยุโรปตะวันออก 8 วัน เยอรมัน ออสเตรีย เชค (นั่งรถไฟ ล่องเรือ เข้าฮัลสตัทท์) ไม่ซ้ำใคร

  • รหัสทัวร์ : WE-EU02B-EX3
  • ราคาเริ่มต้น : 89,900 บาท
  • สถานที่สำคัญ :
  • กำหนดการเดินทาง :
    2-9 พ.ค. 63

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 8 วัน เยอรมัน ออสเตรีย เชค (นั่งรถไฟ ล่องเรือ เข้าฮัลสตัทท์) ไม่ซ้ำใคร

 

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 8 วัน เยอรมัน ออสเตรีย เชค (นั่งรถไฟ ล่องเรือ เข้าฮัลสตัทท์) ไม่ซ้ำใคร


ท่องเที่ยวสไตล์ PERFECT PLAN VACATION

จัดทัวร์เอง ออกบบเส้นทางเอง ไม่ส่งต่อ
ทัวร์กรุ๊ปเล็ก รับเพียง 20 ท่าน/กรุ๊ป เท่านั้น!
คอนเฟิร์มกรุ๊ปที่ 10 ท่าน ไม่เก็บเงินเพิ่ม! 
ช้รถบัส 49 ที่นั่ง สะดวกสบาย ไม่อึดอัด  
โปรแกรมไม่อัดแน่น เก็บเมืองสวยครบ ไม่ชะโงก!
บินตรง ถึงเร็วกว่า ไม่เสียเวลา ไม่เหนื่อย
โรงแรม 4-5ดาว เน้นทำเลในเมือง สะดวกสบาย
เมนูอาหารเน้นพื้นเมืองเป็นหลัก แทรกเอเชีย ไทย ตามความเหมาะสมของเส้นทาง
ราคาตามคุณภาพ รวมทุกอย่างแล้ว (visa+ทิปไกด์+ทิปคนขับรถ) ไม่เก็บยิบย่อย
พิเศษ! 1  เลี้ยงดริ้งค์ ท่านละ 1 ดริ้งค์ มื้อเย็นทุกวัน (soft drink, wine, beer)
พิเศษ! 2  แจกน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
พิเศษ! 3  แจก Adapter ท่านละ 1 ตัว 
พิเศษ! 4  แจกซิมยุโรป เล่นเนตไม่จำกัด 5G 

ไฮไลท์เส้นทางทัวร์

ใหม่ไม่ซ ้าใคร นั่งรถไฟ + ล่องเรือ Ferry เขา้สู่ หมู่บ้าน ฮัลสตัทท์ Hallstatt ชมความงามของหมู่บา้นที่สวยที่สุดในโลก
เส้นทางเมืองมรดกโลก UNESCO ฮัลสตัทท์ + ครุมลอฟ + ปร๊าก พลาดไม่ได้ เพราะสวยและคลาสสิคทุกเมือง  
UNSEEN !! หมู่บ้านเล็กๆ น่ารัก หมู่บ้านรามเซา บาวาเรีย มีชื่อเสียงอยา่งมากในเรื่องของความสวยงามของวิวทิวทศัน์
ล่องเรือ ทะเลสาบโคนิก ทะสาบที่ใสที่สุดแคว้นบาวาเรีย จนได้รับการยกย่องให้เป็นมกดกโลก UNESCO
เที่ยวเมือง เชสกี้ ครุมลอฟ Cesky Krumlov ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย เมืองเล็กโรแมนติกดั่งเทพนิยาย
มีเวลาเดินเล่นเก๋ๆที่ กรุงปร๊าก ถ่ายรูป สะพานชาร์ลส์ Charles Bridge และ จัตุรัสเมืองเก่า แลนด์มาร์กหลักของเมือง
โรงแรม 4ดาว* เน้นพักในตัวเมือง เดินทางสะดวก พักสบาย เดินเล่นเพลินๆ  

เสาร์ 02 พ.ค. 63
สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
    21.00 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน สังเกตุป้ายบริษัท PERFECT PLAN VACATION พบเจ้าหน้าที่ คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง


อาทิตย์ 03 พ.ค. 63
สนามบินมิวนิค (เยอรมนี) • รามเซา • เบิร์ทเทสการ์เด้น • ล่องเรือทะเลสาบกษัตริย์ • ซาลส์บวร์ก
    00.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมิวนิค โดยเที่ยวบินที่ TG924
    07.05 น. เดินทางถึง มิวนิค MUNICH เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน รามเซา Ramsau หรือชื่อเต็มๆว่า Ramsau bei Berchtesgaden (ระยะทาง 142 ก.ม./ 2.15 ชม.) อยู่ห่างจากเมือง เบิร์ชเทสการ์เด้น Berchtesgaden ประมาณ 10 ก.ม.รามเซาเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ของเยอรมันที่ติดกับพรมแดนออสเตรียที่หลบซ่อนตัวในเขตเทือกเขาเอลป์ โดยหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความสวยงามของวิวทิวทัศน์ที่มี โบสถ์เซนต์เซบาสเตียน St.Sebatian และมีสะพานไม้เล็กๆ ทอดข้ามแม่น้ำ Arche ที่ไหลตัดผ่านหมู่บ้านเทือกบวกกับเทือกเขาแอลป์เป็นฉากหลัง งดงามยิ่งนัก นำท่านเดินถ่ายรูปวิวแสนงาม ผ่อนคลายอิริยาบถไปกับธรรมชาติแสนสวยของหมู่บ้านแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เบิร์ชเทสการ์เด้น Berchtesgarden (ระยะทาง 23 ก.ม./ 30 นาที) เมืองแห่งศูนย์กลางของเส้นทางการค้าขายพวกเกลือมาตั้งแต่ในสมัยอดีต
    กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน ล่องเรือชม ทะเลสาบโคนิกส์เซ่ KONIGSSEE LAKE หรือ ทะเลสาบกษัตริย์ Königssee เป็นทะเลสาบในหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้เมืองเบิร์ชเทสการ์เด้น เป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงชัน นอกจากนั้นยังเป็นทะเลสาบที่ ใสที่สุด สะอาดที่สุด และอยู่สูงที่สุดในประเทศเยอรมนี ด้วยเหตุนี้เองจึงอนุญาตให้เฉพาะเรือพายและเรือที่ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น สามารถแล่นไปมาในทะเลสาบได้ อิสระท่านชมความงดงามของทิวทัศน์รอบๆทะเลสาบ โดยมีวิวของภูเขาเจนเนอร์ (JENNER MOUNTAIN) ภูเขาที่มีความสูงประมาณ 1,874 เมตร และ โบสถ์รูปทรงหัวหอม (St.Bartholomew) อันโด่งดัง จนได้เวลาสมควรนำท่านล่องเรือกลับสู่ฝั่ง ** เรือเปิดบริการตลอดทั้งปีแต่จะปิดหากวันนั้นสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยหรือมีเหตุจำเป็น **
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง ซาลส์บวร์ก Salzburg (ระยะทาง 38 ก.ม./ 45 นาที) เมืองแสนสวยที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซาลซัค มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกซึ่งตั้งอยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาทุ่งหญ้าเขียวขจีและทะเลสาบมองต์เซ ซึ่งเคยใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์เพลงชื่อก้องโลก The Sound of Music
    ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก Imlauer Hotel Pitter Salzburg – Austria  หรือเทียบเท่า


จันทร์ 04 พ.ค. 63
บาทอิชเชิล • สถานีรถไฟ Bad Ischl Bahnhof • ล่องเรือ Ferry สู่ หมู่บ้านฮัลสตัทท์ UNESCO • ชมหมู่บ้านฮัลสตัทท์ • กรุนด์ซี
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาทอิชเชิล Bad Ischl (ระยะทาง 53 ก.ม./ 1 ชม.) เมืองแห่งน้ำแร่ธรรมชาติของออสเตรีย เคยเป็นสถานที่แห่งการพักผ่อนตากอากาศอันโด่งดังของราชวงศ์ชั้นสูง
พิเศษ!! นำท่านสัมผัสเปิดประสบการณ์ นั่งรถไฟ สู่สถานี Hallstatt Bahnhof (ระยะทางประมาณ 30 นาที) รถไฟจะลัดเลาะเส้นทางสาบชนบทผ่านทุ่งหญ้าในยามเช้า ท่านจะได้สัมผัสวิวธรรมชาติอันแสนสวยงามของสองฝั่งข้างทางระหว่างเดินทาง จนกระทั่งรถไฟเทียบสถานนี Hallstatt Bahnhof
จากนั้นนำท่านเดินข้ามจากสถานีสู่ ท่าเรือ เพื่อนำท่าน นั่งเรือ Ferry ข้ามฟาก สู่เมือง ฮัลสตัท Hallstatt เมืองมรดกโลกเก่าแก่อายุกว่า 3,000 ปี เมืองฮัลสตัทท์ตั้งอยู่บนเนื้อที่แคบๆริมทะเลสาบ Hallstatter See มีประชากรอาศัยไม่ถึง 1,000 คน มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงชันและมีบ้านเรือนในจึงต้องสร้างลดหลั่นเป็นชั้นๆตามแนวเขา ด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่งดึงดูดนักเดินทางมากมาย
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินเล่นเที่ยวชมเมือง ฮัลสตัทท์และบรรยากาศริมทะเลสาบ Hallstatter See จากนั้น อิสระเวลาให้แก่ท่าน เพื่อให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามและบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติกของเมืองฮัลสตัทท์ อย่างเต็มอิ่ม !!  ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้มีมุมสวยๆเยอะมาก นอกจากมุม “มหาชน” ที่นักท่องเที่ยวเดินไปถ่ายรูปกัน แนะนำให้ท่านลองเดินหาขึ้นไปทางบริเวณด้านบนของหมู่บ้านแล้วท่านจะได้เห็นวิวที่แตกต่าง เดินไม่ยาก เข้าตามซอย มีทั้งทางลาด และบันได ขอความกรุณาท่านอย่าส่งเสียงดัง เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนชาวบ้านอาศัยอยู่
หมายเหตุ  การเดินออก หมู่บ้านฮัลสตัทท์ ระยะทางเดินประมาณ 650 – 700 เมตร รถใหญ่ไม่สามารถเข้าได้ ต้องจอดที่จุดจอดรถด้านหน้าหมู่บ้านที่เดียว  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุนด์ซี Grundlsee (ระยะทาง 25 ก.ม./ 30 นาที)
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก MONDI Resort am Grundlsee – Austria  หรือเทียบเท่า


อังคาร 05 พ.ค. 63
เชสกี้ ครุมลอฟ (เชก) • ขึ้นชมวิวบนปราสาทครุมลอฟ • ปร๊าก
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านสู่เมือง เชสกี้ ครุมลอฟ Cesky Krumlov (ระยะทาง 71 ก.ม./ 1 ชม.) เมืองประวัติศาสตร์ที่สวยงามราวกับภาพวาดซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของโบฮีเมีย แต่งแต้มด้วยความโรแมนติก เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากเป็นอันดับที่สองของสาธารณรัฐเช็ก และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ.1992 ด้วยจำนวนอาคารเก่าแก่กว่า 300 อาคารที่ได้รับการทะนุบำรุงเป็นอย่างดี นำท่าน เดินชมความน่ารักของเมือง สถานที่ท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ เมืองนี้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดปี เดินเที่ยวชมเมืองโดยรอบ
ชมจตุรัสกลางเมืองที่สวยงามซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่และยังคงใช้อยู่จนกระทั่งปัจจุบัน จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมือง บริเวณ ลาน Courtyard ของปราสาทครุมลอฟ ให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกภายนอกของปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากปราสาทปราก มีห้องต่างๆ ถึง 40 ห้องลานปราสาท 5 แห่งและอุทยานอีก 1 แห่งที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา ชมทัศนียภาพของตัวเมืองจากลานหน้าอุทยาน ภาพที่ท่านเห็นคือบ้านเรือนหลังเล็กหลังน้อยหลังคาสีส้มเรียงรายกันเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้านตุ๊กตาที่สวยงาม
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำคณะเดินทางสู่ กรุงปร๊าก PRAGUE (ระยะทาง 170 ก.ม / 2.20 ชม.) พร้อมชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์ของทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ทุ่งดอกเรบซีดสีเหลืองอร่ามสลับกับไร่ปลูกต้นฮ๊อบ HOB วัตถุดิบหลักในการผลิตเบียร์ และหมู่บ้านชนบทอันเงียบสงบตลอดเส้นทางการเดินทาง จนกระทั่งเข้าสู่ กรุงปร๊าก เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่งแม่น้ำวัลตาวา มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 1.2 ล้านคน ยูเนสโก UNESCO ประกาศ ให้กรุงปรากเป็นเมืองมรดกโลก เนื่องจากกรุงปร๊ากเป็นเมืองเก่าแก่ ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท โรมแห่งอุดรทิศและยังมีสถานสิ่งปลูกสร้างสำคัญๆ ที่สวยงามมากมาย
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก Ambassador Prague – Czech หรือเทียบเท่า


พุธ 06 พ.ค. 63
ปราสาทปร๊าก • โกลเด้น เลน • สะพานชาร์ล • จัตุรัสเมืองเก่า
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านขึ้นสู่ ปราสาทปร๊าก Prague Castle หรือ Pražský hrad เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง สามารถมองเห็นตัวปราสาทได้จากมุมต่างๆ ของเมือง จากนั้น นำท่านชมสิ่งที่ดึงดูด และสะดุดตาที่สำคัญๆ มหาวิหารเซนต์วิตัส St. Vitus cathedral มหาวิหารหลังนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยศัตวรรษที่ 14 เป็นการสร้างแบบสถาปัตยกรรมโกธีก (Gothic) ที่ได้ตกแต่งประดับประดาไปด้วยหัวสัตว์ประหลาดมากมายที่ทำด้วยหินตั้งอยู่บนหลังคาและปากท่อรางน้ำฝน ส่วนภายในของมหาวิหารจะได้พบกับความงามอันประณีต ของสถานที่ฝังศพ ต่างๆ สามารถปีนไต่ขึ้นไปบนยอดสุดของหอระฆังได้ ซึ่งเป็นจุดที่สูงสุดของปราสาท และรอบๆ ปราสาทยังมีสิ่งที่น่าสนใจ ส่วนภายในของมหาวิหารจะได้พบกับความงามอันประณีตของสถานที่ฝังศพต่างๆ สามารถปีนไต่ขึ้นไปบนยอดสุดของหอระฆังได้ ซึ่งเป็นจุดที่สูงสุดของปราสาท และรอบๆ ปราสาทยังมีสิ่งที่น่าสนใจ 
จากนั้นนำท่านเดินต่อสู่ โกลเด้น เลน Golden Lane ซึ่งเป็นห้องแถวร้านค้าเล็กๆ ตั้งอยู่เรียงราย ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตห้องแถวเหล่านี้เคยใช้เป็นบ้านพักของทหารยามเฝ้าพระราชวัง พระราชวังเก่ามีการ  สร้างห  ลังคาที่มีรูปทรงแหลมสูงแบบสถาปัตยกรรมโกธีกตอนปลาย หรือ เรียกอีกอย่างว่าสถาปัตยกรรมโกธีกวิจิตร (late Gothic) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปราสาทที่ตั้งตระหง่านอยู่ทุกวันนี้
นำท่าน เดินต่อสู่เบื้องล่าง เลาะถนนริมแมน่น้ำวัตตาวา ชมสะพานชาร์ล Charles Bridge สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของกรุงปรากที่ทอดตัวข้ามแม่น้ำวัตตาวา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศ เป็นสิ่งก่อสร้างจากสมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 เป็นสะพานเก่าแก่ที่มีความสวยงามที่สุดในยุโรป โดยสองข้างสะพานจะประดับตกแต่งด้วยรูปปั้นนักบุญที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวเช็ค 30 องค์ และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่เรียงรายอยู่ตลอดแนวสะพาน ก่อนนำท่านเดินต่อสู่ย่าน จตุรัสเมืองเก่า OLD TOWN SQUARE นำท่าน บันทึกภาพ ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า Old Town Hall ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ Astronomical  clock สร้างขึ้นกว่า 500 ปีมาแล้ว ทุกชั่วโมง กลไกจะทำงานให้ตุ๊กตาอัครสาวก 12 คนของพระเยซู ผลัดกันโผล่หน้าออกมาจากหน้าต่าง ทักทายฝูงมหาชนแน่นขนัดที่คอยชมอยู่เบื้องล่าง เมื่อ 500 กว่าปีก่อน เทคโนโลยีเหล่านี้ยังไม่พัฒนาเหมือนในปัจจุบัน การใช้กลไกที่ซับซ้อนพอที่จะทำให้ตุ๊กตาหมุนออกมาทักทายผู้คนได้ขนาดนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างมาก ตำนานกล่าวว่าหลั งจากนาฬิกานี้สร้างเสร็จ คนประดิษฐ์กลไกนาฬิกาชิ้นนี้ถูก ควักลูกตาให้ตาบอด เพื่อที่จะไม่สามารถมองเห็นแล้วจะสามารถไปสร้างนาฬิกาแบบเดียวกันนี้ที่อื่น ก่อนมีเวลา อิสระให้ท่านได้เดินเล่น บันทึกภาพย่านเมืองเก่า
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
** หมายเหตุ **  เนื่องจากปรากเป็นเมืองสวย เราออกแบบรายการเพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับความงดงาม ไม่เร่งรีบ ไม่ชะโงก โดยเฉพาะช่วงบ่าย เวลาอิสระอาจจะดูเยอะ แต่ถ้าท่านได้เต็มอิ่มกับสถานที่ ท่านจะต้องชอบแน่นอน จะหามุมสวยๆ เป็นนางแบบนายแบบกลางสะพานชาลส์เพื่อถ่ายภาพอัพเฟสเรียกยอด LIKE หรือจะเลือกนั่งจิบกาแฟชมบรรยากาศกลางจัตุรัส เรามีเวลาให้แน่นอน  สำหรับขาช้อปก็มีเวลาเต็มที่ ไม่ว่าจะสินค้าแบรนด์เนมหรือสินค้าพื้นเมือง  โดยรายการตลอดทั้งช่วงบ่ายนี้ จะต้องเดินทั้งหมด เพราะรถใหญ่เข้าไปในเมืองเก่าไม่ได้ จึงรบกวนทุกท่านใส่รองเท้าที่สามารถเดินสบายๆ ไม่แนะนำส้นสูง และควรฟิตร่างกายไว้ให้พร้อม ระยะทางเดินประมาณ 3 – 4 กม. หากร่างกายไม่พร้อม กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
    ที่พัก Ambassador Prague Czech   หรือเทียบเท่า


พฤหัสฯ 07 พ.ค. 63
เวียนนา • ชมเมือง • ถนนวงแหวน • ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่ กรุงเวียนนา Vienna (ระยะทาง 243 ก.ม./ 3.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติและพื้นที่การเกษตรของทั้ง 2 ประเทศ / เดินทางถึงกรุงเวียนนา
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่าน ผ่านชม ถนนสายวงแหวน Ringstrasse ซึ่งป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนาที่แวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อันงดงาม ผ่านชม โรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1863-1869 แต่ตัวอาคารได้ถูกทำลายไปในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และเปิดใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ. 1955 ผ่าน พระราชวังฮอฟบูร์ก Hofburg Palace  ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์กมาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ผ่านชม ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1873-1883 เคยถูกใช้เป็นที่ทำการของสภา จักรวรรดิออสโตร – ฮังกาเรียนมาก่อน 
จากนั้น อิสระให้ท่านเดินเล่นย่านใจกลางเมือง ถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตราเซ่ ที่มีร้านค้านานาชนิดและยังเป็นที่ตั้งของ วิหารเซนต์สตีเฟ่น โบสถ์ใหญ่ในศิลปะแบบโกธิคหรือท่านอาจใช้เวลาว่างซื้อ “ซัคเคอร์เค้ก” เค้กช็อคโกแลตชื่อดังของเวียนนามาทดลองชิมหรือจะซื้อเป็นของฝากทางบ้าน เลือกซื้อสินค้ามากมายในย่านช้อปปิ้งชื่อดังอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น PRADA, CHANNEL, GUCCI, LOUIS VUITTON, ROLEX, COACH, NESPRESSO, H&M, SWAROVSKI และอื่นๆ อีกมากมาย เป็นต้น
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ที่พัก Hotel Mercure Wien Westbahnhof – Austria   หรือเทียบเท่า


ศุกร์ 08 พ.ค. 63
สนามบินเวียนนา (ออสเตรีย)
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
     09.00น. เดินทางสู่สนามบิน เวียนนา พร้อมมีเวลาให้ท่านกระทำภาษีคืน TAX REFUND
    14.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 937


เสาร์ 09 พ.ค. 63
สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
     06.25 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพและมีความสุข

 

สำหรับท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบ ทัวร์กรุ๊ปเล็ก l จัดทัวร์เอง ไม่ส่งต่อ l บินตรง ถึงปลายทางเร็วกว่า ไม่เสียเวลา l โรงแรม 4* เน้นทำเลในตัวเมือง สะดวกสบาย l ใช้รถคันใหญ่ 49 ที่นั่ง l อาหารจัดเต็ม เน้นเมนูพื้นเมือง เอเชีย อาหารไทย l ราคาทัวร์สมเหตุสมผล รวมทุกอย่าง เน้นคุณภาพ ไม่เน้นทัวร์ราคาถูก

PERFECT PLAN VACATION เปิดให้จองที่นั่งแล้ว รับจำกัดเพียง 20 ท่าน/กรุ๊ป เท่านั้น! คอนเฟิร์มกรุ๊ปที่ 10 ท่าน ไม่เก็บเงินเพิ่ม! ไม่ลด service! ให้ท่านเดินทางด้วยความสะดวกสบาย ไม่วุ่นวาย ไม่อึดอัด โปรแกรมทัวร์ไม่เร่งรีบ ไม่ชะโงก การันตี!