• (EU02A) ทัวร์ยุโรปตะวันออก 8วัน ออสเตรีย เชค เยอรมัน

  • รหัสทัวร์ : WE-EU02A
  • ราคาเริ่มต้น : 89,900 บาท
  • สถานที่สำคัญ :
  • กำหนดการเดินทาง :
    29ธ.ค. - 05ม.ค. 63

(EU02A) ทัวร์ยุโรปตะวันออก 8วัน ออสเตรีย เชค เยอรมัน

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์เยอรมัน ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์เชค ทัวร์ Hallstatt ทัวร์บินตรง ทัวร์กรุ๊ปเล็ก ทัวร์จัดเอง ไม่ส่งต่อ

  บินตรงสบายโดย สายการบินไทย สู่ กรุงเวียนนา และปิดท้ายที่ มิวนิค เส้นทางไม่ย้อน เมืองสวยเก็บครบ !!
  เราออกแบบเส้นทางเอง เก็บครบทุกเมืองสวยมรดกโลก จัดเอง ดูแลเอง รับประกันว่าดีแน่นอน
  เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตนน์ ที่คุณจะหลงใหล เหมือนกับหลุดเข้าไปในโลกแห่งเทพนิยาย
  เที่ยวชม หมู่บ้านฮัลสตัทท์ Hallstatt หมู่บ้านที่สวยที่สุดในโลก
  พิเศษ ! พักหมู่บ้านฮัลสตัทท์ 1คืน ฟินมาก พลาดไม่ได้ ! ห้องมีจำกัด
  ล่องเรือโคนิก ทะเลสาบน้ำใสที่สุดในเยอรมนี + เยือนหมู่บ้านเล็กๆ แต่มีสเน่ห์ของแคว้นบาวาเรีย ฟุสเซ่น
  รงแรมระดับ 4ดาว* น้นในเมือง พักสะดวก เดินเล่นสบาย พิเศษสุด พักใน มู่บ้านฮัลสตัทท์ Hallstatt 1 คืน หมู่บ้านที่สวยที่สุดในโลก พลาดไม่ได้ ! ห้องมีจำกัด

อาทิตย์ 29 ธ.ค.62
สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
    21.00 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบิน สุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้า หมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D  สายการบินไทย สังเกตุป้ายบริษัท PERFECT PLAN VACATION พบเจ้าหน้าที่ คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง


จันทร์ 30 ธ.ค.62
เวียนนา (ออสเตรีย) • พระราชวังเชิร์นบรุนน์ • Ringstrasse • ถนนคาร์ทเนอร์ • บรูโน่ (เช็ก)
     01.20 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ TG936 
   07.05 น.  เดินทางถึง เวียนนา เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย ประเทศออสเตรีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย
นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา Vienna (ระยะทาง 20 ก.ม./ 25 นาที) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย นำท่าน เข้าชม ความงามของ พระราชวังเชิร์นบรุนน์ Schönbrunn Palace แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสตศตวรรษที่ 16 และต่อมาจักพรรดินี พระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้องถึง 1,441 ห้อง ในระหว่างปี ค.ศ. 1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรง และพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตร  บรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส จากนั้นนำท่าน ผ่านชม ถนนสายวงแหวน Ringstrasse ซึ่งป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนาที่แวดล้อม ไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อันงดงาม ผ่านชม โรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1863-1869 แต่ตัวอาคารได้ถูกทำลายไปในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และเปิดใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ. 1955 ผ่าน พระราชวังฮอฟบูร์ก Hofburg Palace  ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์ก มาตั้งแต่ คริสศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสตศตวรรษที่20 ผ่านชม ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1873-1883 เคยถูกใช้เป็นที่ทำการของสภาจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียนมาก่อน
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านสู่ย่าน ช้อปปิ้งย่านใจกลางเมือง อิสระให้ท่านเดินเล่น ถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตราเซ่ Karntnerstrasse เป็นที่ตั้งของ วิหารเซนต์ สตีเฟ่น โบสถ์ใหญ่ในศิลปะแบบโกธิค ให้เวลาท่านแบบหอมปากหอมคอ ณ ถนนช้อปปิ้งสายสำคัญของกรุงเวียนนา มีทั้งห้างสรรพสินค้าและร้านค้าแบรนเนมต่างๆ ตลอดสองฝั่งถนน ที่จะต้องถูกใจนักช้อปมีสินค้าให้เลือกมากมาย  อาทิ เสื้อผ้าแบรนด์เนมยอดนิยม นาฬิกา ROLEX,LOUIS VUITTON และแบรนด์ดังอีกมากมาย อีกทั้งเครื่องแก้วคริสตัลเจียระไน และของที่ระลึกต่างๆ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง บรูโน่ Brno (ระยะทาง 136 ก.ม./ 1.30 ชม.) เป็นเมืองใหญ่อันดับสอง และเป็นเมืองหลวงของแคว้นโมราเวียใต้ของสาธารณรัฐเช็ก (รองจากกรุงปราก) ถูกค้นพบในปีค.ศ.1243 ด้วยอาคารในเมืองเก่าย่านคนเดินเท้าล้วนมีเสน่ห์ในสไตล์สถาปัตยกรรมเก่าแก่ดั้งเดิมและถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก Orea Hotel Voronez 1 BrnoCzech


อังคาร 31 ธ.ค.62 
กรุงปราก (เชค) • ปราสาทปราก • มหาวิหารเซนต์วิตุส • สะพานชาร์ล • นาฬิกาดาราศาสตร์ • มาเรียนสเก้ ลาสเน่
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำคณะเดินทางสู่ กรุงปราก PRAGUE (ระยะทาง 170 ก.ม / 3 ชม.) พร้อมชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์  ของทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ทุ่งดอกเรบซีดสีเหลืองอร่ามสลับกับไร่ปลูกต้นฮ๊อบ HOB วัตถุดิบหลักในการผลิตเบียร์ และหมู่บ้านชนบทอันเงียบสงบตลอดเส้นทางการเดินทาง จนกระทั่งเข้าสู่ กรุงปราก เมืองหลวงของสาธารณรัฐ  เช็ค ซึ่งตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่งแม่น้ำวัลตาวา มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 1.2 ล้านคน ยูเนสโก UNESCO ประกาศ  ให้กรุงปรากเป็นเมืองมรดกโลก เนื่องจากกรุงปรากเป็นเมืองเก่าแก่ ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท โรมแห่งอุดรทิศและยังมีสถานสิ่งปลูกสร้างสำคัญๆ ที่สวยงามมากมาย
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านขึ้นสู่ ปราสาทปราก Prague Castle หรือ Pražský hrad เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง สามารถมองเห็นตัวปราสาทได้จากมุมต่างๆ ของเมือง จากนั้นนำท่านชมสิ่งที่ดึงดูดและสะดุดตาที่สำคัญๆ คือ มหาวิหารเซนต์วิตัส St. Vitus cathedral มหาวิหารหลังนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยศัตวรรษที่ 14 เป็นการสร้างแบบสถาปัตยกรรมโกธีก (Gothic) ที่ได้ตกแต่งประดับประดาไปด้วยหัวสัตว์ประหลาดมากมายที่ทำด้วยหินตั้งอยู่บนหลังคาและปากท่อรางน้ำฝน ส่วนภายในของมหาวิหารจะได้พบกับความงามอันประณีตของสถานที่ฝังศพต่างๆ สามารถปีนไต่ขึ้นไปบนยอดสุดของหอระฆังได้ ซึ่งเป็นจุดที่สูงสุดของปราสาท และรอบๆปราสาทยังมีสิ่งที่น่าสนใจ จากนั้นนำท่านเดินผ่านส่วนของพระราชวังเก่ามีการสร้างหลังคาที่มีรูปทรงแหลมสูงแบบสถาปัตยกรรมโกธีกตอนปลาย หรือเรียกอีกอย่างว่าสถาปัตยกรรมโกธีกวิจิตร (late Gothic) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปราสาทที่ตั้งตระหง่านอยู่ทุกวันนี้
นำท่านเดินต่อสู่เบื้องล่าง เลาะถนนริมแมน่น้ำวัตตาวา ชม สะพานชาร์ล Charles Bridge สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของกรุงปรากที่ทอดตัวข้ามแม่น้ำวัตตาวา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศ เป็นสิ่งก่อสร้างจากสมัยของพระเจ้าชาร์ลที่ 4 เป็นสะพานเก่าแก่ที่มีความสวยงามที่สุดในยุโรป โดยสองข้างสะพานจะประดับตกแต่งด้วยรูปปั้นนักบุญที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวเช็ค 30 องค์ และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่เรียงรายอยู่บนตลอดแนว
จากนั้นนำท่านเดินต่อสู่ย่าน จตุรัสเมืองเก่า OLD TOWN SQUARE นำท่าน บันทึกภาพ ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า Old Town Hall ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ Astronomical clock สร้างขึ้นกว่า 500 ปีมาแล้ว ทุกชั่วโมง กลไกจะทำงานให้ตุ๊กตาอัครสาวก 12 คนของพระเยซู ผลัดกันโผล่หน้าออกมาจากหน้าต่าง ทักทายฝูงมหา ชนแน่นขนัดที่คอยชมอยู่เบื้องล่าง เมื่อ 500 กว่าปีก่อน เทคโนโลยีเหล่านี้ยังไม่พัฒนาเหมือนใน ปัจจุบัน การใช้กลไกที่ซับซ้อนพอที่จะทำให้ตุ๊กตาหมุนออกมาทักทายผู้คนได้ขนาดนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างมาก ตำนานกล่าวว่าหลังจากนาฬิกานี้สร้างเสร็จ คนประดิษฐ์กลไกนาฬิกาชิ้นนี้ถูกควักลูกตาให้ตาบอด เพื่อที่จะไม่สามารถมองเห็นแล้วจะสามารถไปสร้างนาฬิกาแบบเดียวกันนี้ที่อื่น
ก่อนมีเวลา อิสระให้ท่านได้เดินเล่น บันทึกภาพ หรือ เลือกเดินซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ณ ย่านเมืองเก่า อาทิ สินค้าแบรนด์เนมบน ถนนปารีสก้า Parizska Street อย่าง หลุยส์วิตตอง, ชาแนล, แอร์เมส, กุชชี่ ฯลฯ หรือท่านจะเลือกเดินช้อปปิ้งตลอดพื้นเมืองที่มีสินค้าอย่าง ผลไม้สด,   ช้อกโกแลตท้องถิ่น, รองเท้าบาจา, เครื่องประทินผิวที่ทำมาจากเบียร์, ของที่ระลึก, ภาพวาด
หมายเหตุ    รายการตลอดทั้งช่วงบ่ายนี้ จะต้องเดินทั้งหมด เพราะรถใหญ่เข้าไปในเมืองเก่าไม่ได้ จึงรบกวนทุกท่านใส่รองเท้าที่สามารถเดินสบายๆ ไม่แนะนำส้นสูง และควรฟิตร่างกายไว้ให้พร้อม ระยะทางเดินประมาณ 3 – 4 กม. หากร่างกายไม่พร้อม กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์
นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมือง มาเรียนสเก้ ลาสเน่ Marianske Lazne (ระยะทาง 127 ก.ม. / 2.15 ชม.) เป็นเมืองที่มีความน่ารัก  มากๆ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสปาที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการแช่บ่อน้ำแร่สำหรับรักษาร่างกายและบำบัดโรคร้ายต่างๆ เป็นต้นมาจนถึงเดี๋ยวนี้
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก  Esplanade Spa and GolfMarianske Lazne  – Czech


พุธ 01 ม.ค.63
เชสกี้คลุมลอฟ UNESCO • ชมวิวบนปราสาท • จตุรัสเมืองเก่า • หมู่บ้านฮัลสตัทท์ พัก 1 คืน (ออสเตรีย)
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านสู่เมือง เชสกี้ ครุมลอฟ (ระยะทาง 230 ก.ม./ 3.30 ชม.) เมืองประวัติศาสตร์ที่สวยงามราวกับ ภาพวาดซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของโบฮีเมีย แต่งแต้มด้วยความโรแมนติก เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากเป็นอันดับที่สองของสาธารณรัฐเช็ก และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ.1992  ด้วยจำนวนอาคารเก่าแก่กว่า 300 อาคารที่ได้รับการทะนุบำรุงเป็นอย่างดี นำท่าน เดินชมความน่ารักของเมือง สถานที่ท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ เมืองนี้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดปี เดินเที่ยวชมเมืองโดยรอบ ชมจตุรัสกลางเมืองที่สวยงาม ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่และยังคงใช้อยู่จนกระทั่งปัจจุบัน
จากนั้นนำท่าน ขึ้นสู่จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมือง บริเวณ ลาน Courtyard ของปราสาทครุมลอฟ ให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกภายนอกของปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากปราสาทปราก มีห้องต่างๆ ถึง 40 ห้องลานปราสาท 5 แห่งและอุทยานอีก 1 แห่งที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา ชมทัศนียภาพของตัวเมืองจากลานหน้าอุทยาน ภาพที่ท่านเห็นคือบ้านเรือนหลังเล็กหลังน้อยหลังคาสีส้มเรียงรายกันเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้านตุ๊กตาจากนั้นมีเวลา อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง กับเมืองสุดน่ารักแห่งนี้ ท่านสามารถเดินเลือกซื้อของหัตถกรรมในเมืองอย่างผ้าลูกไม้ งานแกะสลักเล็กๆ หรือเครื่องประดับอย่าง อัมพัน Amber ซึ่งมีขายอยู่มากทางแถบนี้
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมือง ฮัลสตัทท์ Hallstatt (ระยะทาง 210 ก.ม./ 3.30 ชม.) เมืองมรดกโลกเก่าแก่อายุกว่า 4,000 ปี ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่งและดึงดูดนัก  เดินทางมากมายให้มายังเมืองนี้ เมืองฮัลสตัทท์  เป็นเมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบ มีประชากรอาศัยไม่ถึง 1,000 คน มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงชัน บ้านเรือนในเมืองนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่แคบๆ ริมทะเลสาบ Halls tatter Sea จึงต้องสร้างลดหลั่นเป็นชั้นๆ ตามแนวเขา
หมายเหตุ    การเดินเข้าไปยังหมู่บ้านฮัลสตัทท์ ระยะทางเดินประมาณ 650 – 700 เมตร รถใหญ่ไม่สามารถเข้าได้ ต้องจอดที่จุดจอดรถด้านหน้าหมู่บ้านที่เดียว กรุณาจัดเตรียมสัมภาระสำหรับพักค้างคืนในหมู่บ้านฮัลสตัท 1 คืน แยกใส่กระเป๋าใบเล็ก เพื่อความสะดวกในการเข้าพัก ส่วนกระเป๋าใหญ่จะเก็บไว้ใต้ท้องรถ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก แต่รับรองว่าท่านจะประทับใจกับความสวยของหมู่บ้านแห่งนี้อย่างใกล้ชิดแน่นอน
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก  Gruner Buam Hallstatt – Austria 


พฤหัสฯ 02 ม.ค.63
หมู่บ้านฮัลสตัทท์ UNESCO • เบิร์ชเทสการ์เด้น • ทะเลสาบโคนิก • ล่องเรือทะเลสาบกษัตริย์
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินเล่นเที่ยวชมเมืองฮัลสตัทท์ และบรรยากาศริมทะเลสาบ Halls tatter Sea จากนั้น อิสระเวลาให้แก่ท่าน เพื่อให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงาม และบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติกของเมืองฮัลสตัทท์แห่งนี้ อย่างเต็มอิ่ม !!  หมู่บ้านแห่งนี้มีมุมสวยๆ เยอะมาก นอกจากมุม “มหาชน” ที่นักท่องเที่ยวเดินไปถ่ายรูปกัน แนะนำ ให้ท่านลองเดินหาขึ้นไปทางบริเวณด้านบนของหมู่บ้าน แล้วท่านจะได้เห็นวิวที่แตกต่าง เดินไม่ยาก เข้าตามซอย มีทั้งทางลาด และบันได ขอความกรุณาท่านอย่าส่งเสียงดังเวลาถ่ายรูป เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนชาวบ้านอาศัยอยู่
      11.00 น. นำท่านเดินทางสู่เมือง เบิร์ชเทสการ์เด้น Berchtesgarden (ระยะทาง 78 ก.ม./ 1.15 ชม.) เมืองแห่ง ศูนย์กลาง ของเส้นทางการค้าขายพวกแรเกลือมาตั้งแต่ในสมัยอดีต
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
ช่วงบ่ายนำท่าน ล่องเรือ ชมทะเลสาบโคนิกส์เซ่ KONIGSSEE LAKE หรือ ทะเลสาบกษัตริย์ Königssee เป็นทะเลสาบในหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้เมืองเบิร์ชเทสการ์เด้น เป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงชัน นอกจากนั้นยังเป็นทะเลสาบที่ใสที่สุด สะอาดที่สุด และอยู่สูงที่สุดในประเทศเยอรมนี ด้วยเหตุนี้เองจึงอนุญาตให้เฉพาะเรือพายและเรือที่ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น สามารถแล่นไปมาในทะเลสาบได้ อิสระท่านชมความงดงามของทิวทัศน์รอบๆทะเลสาบ โดยมีวิวของภูเขาเจนเนอร์ (JENNER MOUNTAIN) ภูเขาที่มีความสูงประมาณ 1,874 เมตร และ โบสถ์รูปทรงหัวหอม (St.Bartholomew) อันโด่งดัง จนได้เวลาสมควร นำท่านล่องเรือกลับสู่ฝั่ง
หมายเหตุ   เรือล่องทะเลสาบโคนิกเปิดบริการตลอดทั้งปี ยกเว้น วันที่ทะเลสาบเป็น้ำแข็งหรืออากาศไม่ดี
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น Fussen (ระยะทาง 228 ก.ม./ 3.30 ชม.) เมืองสุดท้าย บนถนนสายโรแมนติก เมืองนี้เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน เป็นที่ตั้งของปราสาทของกษัตริย์บาวาเรีย และยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ และห่างจากชายแดนประเทศออสเตรีย Austria เพียงแค่ 5 กิโลเมตรเท่านั้นเมืองนี้มีชื่อเสียงตอนที่ริชาร์ด วากเนอร์ นักประพันธ์  นักดนตรีที่มีชื่อเสียงของเยอรมัน เข้าเฝ้าพระเจ้าลุควิกที่ 2 และเมืองนี้ปรากฎในภาพยนตร์เรื่อง The Great Escape อันโด่งดังที่พระเอกสตีฟ แมคควีน ขี่มอเตอร์ไซด์ไปทั่วเมืองนี้ด้วย เมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรืองใน อดีตตั้งแต่ยุคโรมัน ที่ใช้เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ ชมเมืองที่แสนจะน่ารัก มีร้านอาหาร, โรงแรมที่พักตลอดจนร้านขายของที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก  Hotel Hirsch Germany 


ศุกร์ 03 ม.ค. 63 
ชวานสเกา • ปราสาทนอยชวานสไตน์ • มิวนิค • จตุรัสมาเรียน • ช้อปปิ้ง
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านชวานสเกา (ระยะทาง 48 ก.ม./ 45 นาที) นำท่าน ขึ้นชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ Neuschwanstein ของกษัตริย์ลุดวิคที่สองแห่งบาวาเรีย ทรงได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างปราสาท จากความหลงใหลในการแสดงอุปรากร ต่อมาปราสาทนอยชวานสไตน์ ก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักออกแบบฉากบัลเล่ต์และละครอีกนับร้อย ๆ เรื่อง ปราสาทนี้เป็นเหมือนปราสาทในเทพนิยายที่มีมนต์เสน่ห์ที่สุดในโลกและเป็นแบบจำลองให้วอลท์ ดิสนีย์ นำไปสร้างเป็นปราสาทของเจ้าหญิงในภาพยนตร์เรื่องเจ้าหญิงนิทรา ปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์ นี้ตั้งอยู่เหนือโกรกธารขรุขระของแม่น้ำพอลแล็กในเทือกเขาแอลป์ เป็นปราสาททรงเสน่ห์ที่มีมนต์ขลังที่สุดในโลก หอคอยสีงาช้างของปราสาทดูลอยเด่นอยู่กลางป่าสนเขียวขจี กำเนิดขึ้นจากความฝันของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 เพียงพระองค์เดียว ผู้ทรงบันดาลให้เป็นจริงด้วยพระราชทรัพย์อันมหาศาล
นำท่านสู่ จุดชมวิวถ่ายรูปปราสาททั้งหลัง แล้วเดินชมความร่มรื่นของแนวป่าสนสู่ตัวปราสาท แล้ว นำเข้าชม  ความวิจิตรพิศดารของตัวปราสาทภายใน ที่พระองค์ทุ่มเทพระราชทรัพย์เพื่อเนรมิตฝันให้เป็นจริง ชมผลงานชิ้นเอกของจิตรกร ประติมากร และช่างแกะไม้ฝีมือเยี่ยม นำชมห้องบัลลังก์ ห้องบรรทม ห้องทรงดนตรีโอเปร่า ถ้ำแห่งวีนัส ท้องพระโรง และห้องครัวที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้น จากนั้นนำกลับสู่เชิงเขา
หมายเหตุ   รถ Shuttle Bus ที่วิ่งรับ-ส่งนักท่องเที่ยวขึ้นลงปราสาท อาจมีหยุดให้บริการในช่วงฤดูหนาวหรือวันหิมะตก หากรถบัสไม่วิ่ง จะเปลี่ยนพาท่านขึ้นโดย นั่งรถม้า (นั่งได้ 8-12 คน และ รวมอยู่ในค่าบริการ เฉพาะขาขึ้นเท่านั้น) ท่านอาจจำเป็นต้องเดินขึ้นปราสาท ในกรณีที่คิวรถม้าค่อนข้างยาวซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่ทันรอบเวลาเข้าปราสาท หากท่านไหนสละสิทธิ์ไม่เข้าปราสาท ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกรณี (ระยะทางเดินขึ้นเขาใช้เวลาประมาณ 25-30 นาที)
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองมิวนิค MUNICH (ระยะทาง 120 ก.ม./ 1.40 ชม.) นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย เมืองที่มีอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม ต้นกำเนิดแห่งงานเทศกาลอ็อกโทเบอร์เฟสต์ เทศกาลดื่มเบียร์จัดขึ้นทุกปีช่วงปลายเดือนกันยายนและต้นเดือนตุลาคม มีคนกว่า 6 ล้านคนดื่มเบียร์ราว 5 ล้านลิตร นำท่านผ่านชมย่านสำคัญๆ บน ถนนแมกซิมิเลี่ยน ที่ตั้งของโอเปร่าเฮ้าส์ จัตุรัสมาเรียน–พิพิธภัณฑ์เรสซิเด้นท์ นำท่านเดินเข้า สู่ จตุรัสมาเรียน MARIEN PLATZ ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของมิวนิค เช่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค สร้างเมื่อปี ค.ศ.1867-1908 ซึ่งมีหอระฆังอันมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ตั้งอยู่ตัวหอคอย มีความสูงถึง 278 ฟุต, หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่
ก่อนมีเวลา อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านที่มีร้านค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียงโด่งดังของยุโรป อาทิ Louis Vuitton , Gucci , Prada , Chanel, นาฬิกา PATEK PHILIPPE, ROLEX, กระเป๋าเดินทางRimowa มีดคนคู่ ฯลฯ หรือท่านไหนชอบสินค้าหลากหลาย ก็มีทั้ง  ห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาเก็ตราคาถูก
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก  Westin Grand – Germany  


เสาร์ 04 ม.ค. 63
สนามบินมิวนิค (เยอรมัน)
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
     09.00 น.   เดินทางสู่สนามบิน มิวนิค พร้อมมีเวลาให้ท่านกระทำภาษีคืน TAX REFUND
     13.35 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925


อาทิตย์ 05 ม.ค. 63
สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
   06.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ

สำหรับท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบ ทัวร์กรุ๊ปเล็ก l จัดทัวร์เอง ไม่ส่งต่อ l บินตรง ถึงปลายทางเร็วกว่า ไม่เสียเวลา l โรงแรม 4* เน้นทำเลในตัวเมือง สะดวกสบาย l ใช้รถคันใหญ่ 49 ที่นั่ง l อาหารจัดเต็ม เน้นเมนูพื้นเมือง เอเชีย อาหารไทย l ราคาทัวร์สมเหตุสมผล รวมทุกอย่าง เน้นคุณภาพ ไม่เน้นทัวร์ราคาถูก

PERFECT PLAN VACATION เปิดให้จองที่นั่งแล้ว รับจำกัดเพียง 20 ท่าน/กรุ๊ป เท่านั้น! คอนเฟิร์มกรุ๊ปที่ 10 ท่าน ไม่เก็บเงินเพิ่ม! ไม่ลด service! ให้ท่านเดินทางด้วยความสะดวกสบาย ไม่วุ่นวาย ไม่อึดอัด โปรแกรมทัวร์ไม่เร่งรีบ ไม่ชะโงก การันตี!