• ทัวร์จอร์เจีย เจาะดินแดนแห่งขุนเขาคอร์เคซัส 7วัน

  • รหัสทัวร์ : WE-EU15A
  • ราคาเริ่มต้น : 69,900 บาท
  • สถานที่สำคัญ :
  • กำหนดการเดินทาง :
    18-24 พ.ย. , 4-10 ธ.ค. 62

ทัวร์จอร์เจีย เจาะดินแดนแห่งขุนเขาคอร์เคซัส 7วัน

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์จอร์เจีย ทัวร์กรุ๊ปเล็ก ทัวร์จัดเอง ไม่ส่งต่อ  

  เที่ยว+พัก กรุงทบีลิซี่ หนึ่งในนครอันเก่าแก่และทรงสเน่ห์ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก 
 นั่งกระเช้า ขึ้นสู่จุดชมวิวแสนสวยบน ป้อมปราการ Narikala อันเก่าแก่  
 นั่งรถ ท่องดินแดนแห่งเทือกเขา คอร์เคซัส พิเศษ ! พานั่งรถ 4×4 ขึ้นชม โบสถ์ Gergeti Trinity Church กลางเทือกเขา สวยมาก 
 
เยือนเมือง กอริ บ้านเกิดของ “สตาลิน” + เมือง มิทสเตต้า เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ที่สุดในจอร์เจีย 
 เก็บครบทุกเมือง ทุกสถานที่สวย เน้น อาหารจอร์เจียนแท้ๆ ได้ชิมแน่นอน + ไวน์และเครื่องดื่มท่านละ 1 ดื่มทุกมื้อ (น้ำเปล่าไม่อั้น)
  นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส ชมภูมิประเทศอันสวยงามของฝรั่งเศส ระยะทางเกือบ 500 ก.ม. ใช้เวลาไม่เกิน 2 ชม.
  HILIGHT !!  ล่องเรือ แม่น้ำแซนน์ ชมความงดงามของ 2 ฝากฝั่งอันแสนโรแมนติกของมหานครปารีส
 พัก โรงแรม 5ดาว*ใน ทบีลิซี่ + ต่างจังหวัดเราใช้ โรงแรม 4 ดาว (มี 1 คืน พักในเทือกเขาคอร์เคซัส) มาเที่ยวทั้งที ที่พักต้องดี 

จันทร์ 18 พ.ย. 62
สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
     20.30 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้า หมายเลข 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน ตอร์กิซ แอร์ไลน์ (TK) พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน สังเกตุป้ายบริษัท PERFECT PLAN VACATION พบเจ้าหน้าที่ คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
    23.30 น.  ออกเดินทางสู่กรุงอิสตัลบูล โดยเที่ยวบินที่ TK69 เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 


อังคาร 19 พ.ย. 62
อิสตัลบูล • ทบีลิซี่ (จอร์เจีย) • มหาวิหาร Holy trinity • Bridge of peace • นั่งกระเช้าลอยฟ้า จุดชมวิวบนเนินเขา • ป้อมปราการ Narikala
     06.25 น.  เดินทางถึง กรุงอิสตัลบูล (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
     07.45 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงทบีลิซี่ Tbilisi ประเทศจอร์เจีย โดยเที่ยวบินที่ TK378
     11.10 น.  เดินทางถึง สนามบินทบีลิซี่ ประเทศจอร์เจีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม มหาวิหารศักสิทธิ์ Holy Trinity Cathedral หรืออีกชื่อนึงคือ มหาวิหารซาเมบา Sameba มหาวิหารหลักของศาสนาคริสต์นิกายจอร์เจนียน ออโธด็อกซ์ ถือเป็นวิหารที่มีความสูงที่สุดของนิกายออโธด็อกซ์ตะวันออก และมีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดสำหรับศาสนสถาน สร้างขึ้นอย่างงามงดและยิ่งใหญ่เมื่อปี 1995 – 2004 อุทิศให้กับนิกายและจีซัส  
นำท่านชม สะพานสันติภาพ Bridge of Peace ที่สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมระหว่างเมืองเก่า Old town และเมืองใหม่ New district เหนือแม่น้ำคูร่า Kura หรือ “แม่น้ำ Mtkvari” ด้วยสถาปัตยกรรมอันแปลกตาโค้งมนที่ต้องการสื่อถึง “สัตว์ทะเล” ทำให้ตัวสะพานมีโคลงเหล็กอ่อนช้อย คลุมด้วยกระจก นอกจากนั้นยามค่ำคืนจะประดับไฟ LED ระยิบระยับงดงาม
จากนั้นนำท่านสู่ สวนสาธารณะ RIKE Park เพื่อนำท่าน นั่งกระเช้า Cable car Ride กระเช้าแห่งใหม่ใจกลางกรุงทบีลิซี่ ท่านจะเห็นวิวทิวทัศน์อันงดงามของเมืองแสนเก่าแก่ผสานกับสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่อย่างสะพานสันติภาพและตึกอาคาร โดยมีแม่น้ำคูร่าตัดผ่าเมือง ถือเป็นภาพอันงดงามนักสำหรับการต้อนรับท่านสู่ดินแดนเทือกเขาคอเคซัสแห่งนี้
จนกระเช้าถึงสถานี Narikala สถานีด้านบนยอดเขา เมื่อท่านออกมาจากกระเช้า ท่านจะได้เห็นลานชมวิวอันงดงามยิ่งของเมืองหลวงแห่งนี้ อิสระท่านถ่ายภาพอย่างหนำใจ ใกล้กันจะมีรูปปั้น Kartlis Deda หรือ แม่แห่งจอร์เจีย รูปปั้นอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ มือหนึ่งจะถือดาบส่วนอีกข้างจะถือถ้วยไวน์ ซึ่งมีความหมายว่า “ใครที่มารุกรานดินแดนแห่งนี้จะโดนดาบฟาดฟัน แต่ถ้าหากมาเยือนอย่างไมตรีพระแม่ก็จะต้อนรับด้วยถ้วยไวน์”
จากนั้นนำท่านเดินต่อจากสถานีสู่ Narikala หรือ ป้อมปราการโบราณ ตั้งอยู่บนภูเขาเหนือกรุงทบีลิซี่ ซึ่งป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 โดยพวกเปอร์เซียน ซึ่งถือเป็นป้อมปราการโบราณอันเป็น “หัวใจและจิตวิญญาณเหนือนคร” ที่ทำให้เมืองทบีลิซี่แห่งนี้ดูขลังและมีสเน่ห์มาก เมื่อเดินขึ้นด้านบนผ่านกำแพงเข้าไปด้านในจะมีโบสถ์เซนต์นิโคลัส St.Nicholas Church และตัวกำแพงด้านในยังสามารถเดินขึ้นไปชมวิวได้อีกด้วย อิสระท่านชมความงามของป้อมปราการ
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  พิเศษ ! ต้อนรับท่านด้วย Khinkali หรือ “เกี๊ยวนึ่งจอร์เจีย” หน้าตาคล้ายเสี่ยวหลงเปา อัดแน่นไปด้วยไส้ที่ทำมาจากชีสหรือเนื้อสัตว์ (ขึ้นอยู่กับเมนูของร้าน) ใครไม่ได้ชิมคินคารี่ถือว่า “มาไม่ถึงนะเอ้อ
  ที่พัก Sheraton Grand Tbilisi  5 ดาว* (หรือเทียบเท่า)


พุธ 20 พ.ย. 62
ท่องดินแดนเทือกเขาคอร์เคซัส • ป้อมอนานูรี • อ่างเก็บน้ำซิงวารี่ • นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ 4WD • ขึ้นชมโบสถ์ Gergeti Trinity Church กลางเทือกเขา • เมืองคาซเบกี้ 
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านออกเดินทางไปตามเส้นทางหลวงของจอร์เจียที่มีชื่อว่า “Georgian Military Highway” ถนนสายสำคัญที่สุดที่สร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภูมิภาคนี้ ถนนแห่งประวัติศาสตร์นี้เป็นเส้นทางที่จะนำท่านขึ้นสู่ เทือกเขาคอเคซัส The Caucasus Mountain เทือกเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย
นำท่านสู่ ป้อมปราการอะนานูรี่ Ananuri Fortress Complex สถานที่เก่าแก่สวยงามมากแห่งนึงของประเทศจอร์เจีย โดยสันนิษฐานว่า Ananuri fortess นั้น ได้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภายในสถานที่แห่งนี้ประกอบไปด้วยปราสาท, โบสถ์ และป้อมปราการที่มีความสวยงามมาก แต่ทั้งนี้เนื่องจากว่าสถานที่แห่งนี้มีอายุร่วม 800 ปีแล้ว อีกทั้งได้ผ่านการศึกสงครามมาหลายครั้ง จึงทำให้หลายๆ ส่วนแตกหักพังทลายไปตามกาลเวลา แต่อย่างไรก็ตามด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะทำเลที่ตั้งของ Ananuri fortess ที่อยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำชินวารี Jhinvali ทำให้สถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในมรดกโลก Unesco World Heritage ในปี ค.ศ. 200
จากนั้นเดินทางสู่เมือง คาซเบกี้ Kazbegi ซึ่งเป็นชื่อเมืองดั้งเดิม แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ สเตพานท์สมินด้า (Stepantsminda) หลังจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อกชื่อ สเตฟาน ได้มาพำนักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สำหรับจำศีลภาวนาขึ้นมาเมืองคาซเบกี้ เป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำเทอร์กี้
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถจี๊บ 4WD เพื่อเดินทางไปชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ Gergeti Trinity Church ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกชื่อเรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของประเทศจอเจียร์
หมายเหตุ การเดินทางโดย 4WD มายังสถานที่แห่งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศซึ่งอาจจะถูกปิดกั้นได้ด้วยหิมะที่ปกคลุมอยู่ทำให้เป็นเป็นอุปสรรคได้ โดยเราจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางและหาสถานที่อื่นทดแทน ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายในกรณีเดินทางไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศ
สมควรแก่เวลานำท่านนั่งรถกลับสู่ คาซเบกี้ Kazbegi เข้าเช็คอิน พักผ่อน ณ โรงแรมที่พัก ที่สำคัญคืออบอุ่นร่างกายในสภาพอากาศหน้าหนาวของจอร์เจีย
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ที่พัก  Sno Kazbegi  แบบพื้นบ้าน (หรือเทียบเท่า)


พฤหัสฯ 21 พ.ย. 62
มิทสเคต้า • วิหารสเวติสเคอเวรี • วิหารจวารี • ทบิลิซี่ • ชมเมืองต่อ • เดินเล่นถนนช้อปปิ้ง
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมือง มิทสเคต้า Mtskheta (ระยะทาง 132 กม./ 2.30 ชม.) ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจียและเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจีย อายุกว่า 3,000 ปี ในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทสเคต้าให้เป็นมรดกโลก Unesco
พาทุกท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ซึ่งคำว่า Sveti หมายถึง “เสา” และ Tskhoveli หมายถึง “ชีวิต” รวมกันก็คือวิหารเสามีชีวิต โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจียชื่อว่า Arsukisdze ราวๆศตวรรษที่ 11 มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337
จากนั้นพาทุกท่านชม วิหารจวารี Jvari Monastery สถานศักดิ์สิทธิ์ของจอร์เจียสร้างขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 6 มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “อารามแห่งไม้กางเขน Monastery Of The Cross” ภายในมีไม้กางเขนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางโถง บนเนินที่ตั้งของอารามจวารีสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองมิทสเคตา, มหาวิหารสเวติ-โฆเวลี และจุดบรรจบของแม่น้ำมิทควารีและแม่น้ำอารักวีได้อย่างสวยงามมาก รวมไปถึงซากพระราชวังเก่าที่ตั้งอยู่ยังเนินเขาฝั่งตรงข้ามแม่น้ำ
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นพาทุกท่านเดินทางกลับสู่เมือง ทบีลิซี (ระยะทาง 132 กม./ 2.30 ชม.) มีเวลาพาท่าน City tour ต่อในเมือง ผ่านชม Old Mosque ผ่านชม Anchiskhati Basilica โบสถ์เก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 จากนั้นพาทุกท่านเดินเล่น ณ ถนน Jan Shardeni Kucha ซึ่งเป็นถนนศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟูในศรรตวรรษที่ 9 ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อถนนมาเป็น “ซาร์เดนี Chardin Street” เพื่อเป็นเกียรติแก่นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส Jean Chardin ปัจจุบันถนนสายนี้เต็มไปด้วยร้านค้าแฟชั่น, ร้านอาหาร, ร้านกาแฟเก๋มากมาย มีเวลาให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกชมตามอัธยาศัย แนะนำ !! แวะชิมแวะซื้อขนมปังสไตล์จอร์เจียนโบราณ Old Georgian Bakery Tone ร้านขนมปังขึ้นชื่อของเมืองทบิลิซีที่มีประวัติมายาวนาน หรือ เดินเล่นช้อปปิ้งที่ Galleria Mall ศูนย์การค้าใจกลางกรุงทบิลิซี่ที่เต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารคาเฟ่ และสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก Sheraton Grand Tbilisi5 ดาว* (หรือเทียบเท่า)


ศุกร์ 22 พ.ย. 62
กอริ • ถ้ำอุพลิสซิเค่ • พิพิธภัณฑ์สตาลิน • บอร์โจมี
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมือง กอริ Gori (ระยะทาง 80 ก.ม./ 1.15 ชม.) เมืองแห่งประวัติศาสตร์อันเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นบ้านเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ซึ่งเป็นชาวจอร์เจีย ในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียตในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 มีชื่อเสียงเรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครอง 
นำท่านชม อุพลิสชิเค่ ULISTSIKHE CAVE – TOEN หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 ปี ในอดีตเมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลและถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้างไป ภายในท่านจะได้ชมศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น (Pagan) ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟ อันเป็นลัทธิของคนในแถบนี้ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้าเมื่อ 1700 ปีก่อน และยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 ชมหินผาขนาดใหญ่ที่ถูกสกัดเป็นช่องห้องโถงมากมาย นครถํ้าแห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมที่เชื่อมต่ออาณาจักรไบแซนไทน์, ประเทศอินเดียและประเทศจีน
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน MUSEUM OF STALIN ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ พร้อมทั้งเรื่องราวต่างๆ ของท่านสตาลิน และยังมีการแสดงถึงประวัติชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต ด้านข้างพิพิธภัณฑ์ยังมีขบวบรถไฟที่ใชเ้ป็นที่บัญชาการในการรบ ภายในรถไฟมีห้องทำงาน ห้องนอนของสตาลิน
จากนั้นออกเดินทางสู่เมือง บอร์โจมี Borjomi (ระยะทาง 81 กม./ 1.20 ชม.)  เพื่อเข้าสู่โรงแรมที่พัก
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    ที่พัก Borjomi Palace  (หรือเทียบเท่า)


เสาร์ 23 พ.ย. 62
ชมเมืองบอร์โจมี • สวนบอร์โจมี • ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิว • สนามบินทบิลิซี่ • กรุงเทพฯ
     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่าน เที่ยวชม เมืองบอร์โจมี เมืองตากอากาศเล็กๆ ในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน้ำแร่โดยได้มีการบรรจุ ณ ธารน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (BAKURIANI MOUNTAIN) และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก เชื่อกันว่าจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้
นำท่านเข้าชม สวนบอร์โจมี BORJOMI CITY PARK สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมีที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น้ำแร่ในวันหยุด จากนั้นนำท่าน ขึ้นกระเช้า สู่ จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี อิสระให้ท่านเก็บภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติจากมุมสูงตามอัธยาศัย
     กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
     14.00 น.  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี่ Tbilisi Airport (TBS) เตรียมตัวเดินทางกลับเมืองไทย
    18.05 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตัลบูล โดยเที่ยวบินที่ TK69  (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
    19.45 น.  เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล อาตาตูร์ก อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อแวะเปลียนเครื่อง (รอประมาณ 1.30 ชม.)
     20.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 64


อาทิตย์ 24 พ.ย. 62
สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
    10.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ

สำหรับท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบ ทัวร์กรุ๊ปเล็ก l จัดทัวร์เอง ไม่ส่งต่อ l บินตรง ถึงปลายทางเร็วกว่า ไม่เสียเวลา l โรงแรม 4* เน้นทำเลในตัวเมือง สะดวกสบาย l ใช้รถคันใหญ่ 49 ที่นั่ง l อาหารจัดเต็ม เน้นเมนูพื้นเมือง เอเชีย อาหารไทย l ราคาทัวร์สมเหตุสมผล รวมทุกอย่าง เน้นคุณภาพ ไม่เน้นทัวร์ราคาถูก

PERFECT PLAN VACATION เปิดให้จองที่นั่งแล้ว รับจำกัดเพียง 20 ท่าน/กรุ๊ป เท่านั้น! คอนเฟิร์มกรุ๊ปที่ 10 ท่าน ไม่เก็บเงินเพิ่ม! ไม่ลด service! ให้ท่านเดินทางด้วยความสะดวกสบาย ไม่วุ่นวาย ไม่อึดอัด โปรแกรมทัวร์ไม่เร่งรีบ ไม่ชะโงก การันตี!