จองทัวร์

ขั้นตอนการจองทัวร์

1. จองผ่านช่องทางการติดต่อที่ท่านสะดวก

East Europe - Perfect Plan Vacation

East Europe - Perfect Plan Vacation

East Europe - Perfect Plan Vacation

2. แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ผู้จอง 1 ท่าน  
3. บริษัทฯ ส่ง invoice แจ้งรายละเอียดการชำระเงินมัดจำงวดแรก และ งวดสุดท้าย
4. เมื่อท่านโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ออกใบรับเงินมัดจำ เพื่อเป็นหลักฐานการจอง
5. ส่งสำเนา PASSPORT  /  หรือ PASSPORT เล่มจริง เพื่อดำเนินการเรื่องเอกสาร กรณีที่ต้องขอ VISA 
6. บริษัทฯ เรียกเก็บเงินส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 20 วัน  เมื่อท่านชำระเงินครบแล้ว บริษัทฯ ออกใบเสร็จรับเงินเต็มจำนวน 
7. บริษัทฯ ส่งเอกสารนัดหมายการเดินทาง ก่อนถึงวันเดินทาง 5-7 วัน  
8. บริษัทฯ  โทร RE-CONFIRM นัดหมายเวลาและสถานที่นัดพบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
9. วันเดินทาง คณะพร้อมกันที่สนามบิน พบเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลเช็คสัมภาระ และบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน